A yw ardal Llanbed wedi ei hynysu ymhellach gan rwystrau cyflymder?

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

A yw ardal Llanbed wedi cael ei hynysu ymhellach gan ragor o rwystrau atal cyflymder ar ein ffyrdd yn ddiweddar?  Dyna’r cwestiwn sy’n gwasgu ar rai trigolion, masnachwyr a chymudwyr.

Mae tref Llanbed yn dangos peth arwyddion bod llai o bobl yn siopa yna.  Tybed a oes llai o bobl yn dod i Lanbed oherwydd ei bod yn anoddach i gyrraedd yma?

Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten
Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten

Rhoddwyd twmpathau cyflymder ar yr A482 yng Nghwmann yn ddiweddar i gydfynd â’r ysgol gynradd newydd.  Rhoddwyd cyfyngiad cyflymder o 50 mya hefyd bob cam i Lanwrda.  Gwelir yr holl gyfyngiadau cyflymder gwahanol ar yr A485 sy’n arwain i Gaerfyrddin.  Hewl brysur arall yw’r A487 i Aberystwyth lle gwelir tagfeydd trwm ar adegau prysur y dydd.  Ydy’r cynghorau sir yn ceisio torri pob cysylltiad â Llanbed?

Mesurau i atal damweiniau yw’r cyfyngiadau a’r twmpathau wthgwrs, ac mae ymchwil yn dangos eu bod yn effeithiol iawn yn gostwng cyflymdra trafnidiaeth ac felly yn lleihau damweiniau yn y tymor hir.  Maen nhw i’w cymeradwyo felly yn hynny o beth, yn enwedig wrth gofio’r damweiniau angheuol a fu ar y ffyrdd hyn.

Ond mae’r ffordd o Lanbed i Gaerfyrddin yn llethol yn ôl cymudwyr cyson.  Mae Anwen Butten yn teithio bob dydd o Gellan i Gaerfyrddin i weithio yn Ysbyty Glangwili.  Trydarodd hi “Gwastraffu arian eto ar y rhewl! Ramp cyflymder & ffens!”

Mewn ymateb gan Gyngor Sir Gâr ar trydar dywedwyd “Maent yn rhan o gynllun ehangach o fesurau a gyflwynwyd yn y pentrefi rhwng Alltwalis a Llanybydder ar hyd yr A485.  Cyllidwyd y cynllun hwn gan Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru.”

Mae teithio drwy bentref Llanllwni yn dwyllodrus iawn gyda’r cyfyngiadau cyflymder yn amrywio o 40 mya lan i 50 ac yna nol i 30.   Mae taith a arferai gymryd o gwmpas hanner awr wedi cynyddu i bron awr gyfan er mwyn mynd o un dref i dref arall.

Yn ogystal â hynny codwyd twmpathau newydd yr wythnos hon yn Alltwalis a Gwyddgrug.  Gwelir arwyddion cyson ym Mheniel hefyd lle nad oes hawl goddiweddyd.  Mae bron yn haws mynd i Gaerfyrddin bellach drwy Landeilo a Nantgaredig.

Beth yw’r ateb felly?  Ydy hyn yn cynyddu’r galw i ailsefydlu’r rheilffordd drwy Lanbed?  Yn bendant mae angen mesurau call i leihau damweiniau ffordd, ond mae angen cysoni’r trefniadau er mwyn hwylustod cymudwyr ac ymwelwyr i’r ardal.

5 sylw

RobP
RobP

Fi ddim yn erbyn mesurau atal cyflymder ond mae ffordd Caerfyrddin yn wirion. Dros 20 milltir a dim modfedd heb derfyn cyflymder mwy na 50. Mae’n gwneud synnwyr yn y pentrefi ond mae rhannau hir rhwng pentrefi gyda therfyn 40 neu 50 yn yr unig ardaloedd lle mae’n ddiogel goddiweddyd heb unrhyw gyfiawnhad amlwg – dim ysgolion, tai… Mae hon yn ardal wledig wedi’r cyfan!

Dylan Davies
Dylan Davies

Fel arfer, trwy pentrefi dwi yn cytuno a 30 m.y.a ac yn bendant lle ma’ ysgolion. Ond ma’r twmpathau newydd sy yn Alltwalis yn beryg, wrth ystyried pa mor uchel yw nhw. Rhaid arafu i 6 mya i fynd drostynt heb neud niwed i’r car! Yr holl ffordd nawr o Gaerfyrddin i Lambed ma na gyfyngder cyflymder ac o be welai i am ddim rheswm. Os am lehai damweiniau ar yr heol, be am wella cyflwr yr heolydd? Dwi’n credu byddai hwnnw yn well defnydd o’r arian. Os yw’r Cyngor am i ni barchu gyfyngder cyflymder yr ateb yw i beidio rhoi mewn ardaloedd lle nad oes galw amdanynt.

Rhiannon Lewis
Rhiannon Lewis

Ond beth yw’r gatiau gwyn sydd wedi codi o amgylch yr arwyddion rhwng Caerfyrddin a New Inn? Fydda nhw’n dod yr holl ffordd i Gwmann? Pwy sy’n talu am rhain?

Dafydd Williams
Dafydd Williams

Rwyf wedi teithio ar hyd ffyrdd ym mhob rhan o Gymru yn ddiweddar a hefyd rhannau helaeth o Loegr fel y ‘Dales’ yn Swydd Efrog sy’n ardal wledig tebyg i hon. Gallaf sicrhau mai’r ffyrdd gwaethaf rwyf wedi ei ddefnyddio yw’r ffyrdd sy’n arwain i Lanbed yn enwedig y ffordd i Gaerfyrddin. Pam na ellir cael lon ychwanegol (3ydd lon) mewn ambell i fan ar gyfer tractorau/bysiau a loriau fel bod cymudwyr yn medru pasio yn ddiogel.
Mae angen gwneud rhywbeth gan fod tref Llanbed yn marw ar ei thread.

Euros Jones
Euros Jones

Cytuno’n llwyr gyda pawb. Os yn mynd I Gaerfyrddin ac yn troi I fynd trwy Bronwydd pam nad oes arwyddion 50mya ar yr heol hon?Mae yn siomedig bod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cymerid y cam hyn.
Soniwyd hefyd am y ramp yn Cwmann- gofalwch arafu i 20mya neu bydd yn teimlo bodd yr olwynion wedi cael cam.

Mae’r sylwadau wedi cau.