Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

A yw ardal Llanbed wedi ei hynysu ymhellach gan rwystrau cyflymder?

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

A yw ardal Llanbed wedi cael ei hynysu ymhellach gan ragor o rwystrau atal cyflymder ar ein ffyrdd yn ddiweddar?  Dyna’r cwestiwn sy’n gwasgu ar rai trigolion, masnachwyr a chymudwyr.

Mae tref Llanbed yn dangos peth arwyddion bod llai o bobl yn siopa yna.  Tybed a oes llai o bobl yn dod i Lanbed oherwydd ei bod yn anoddach i gyrraedd yma?

Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten
Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten

Rhoddwyd twmpathau cyflymder ar yr A482 yng Nghwmann yn ddiweddar i gydfynd â’r ysgol gynradd newydd.  Rhoddwyd cyfyngiad cyflymder o 50 mya hefyd bob cam i Lanwrda.  Gwelir yr holl gyfyngiadau cyflymder gwahanol ar yr A485 sy’n arwain i Gaerfyrddin.  Hewl brysur arall yw’r A487 i Aberystwyth lle gwelir tagfeydd trwm ar adegau prysur y dydd.  Ydy’r cynghorau sir yn ceisio torri pob cysylltiad â Llanbed?

Mesurau i atal damweiniau yw’r cyfyngiadau a’r twmpathau wthgwrs, ac mae ymchwil yn dangos eu bod yn effeithiol iawn yn gostwng cyflymdra trafnidiaeth ac felly yn lleihau damweiniau yn y tymor hir.  Maen nhw i’w cymeradwyo felly yn hynny o beth, yn enwedig wrth gofio’r damweiniau angheuol a fu ar y ffyrdd hyn.

Ond mae’r ffordd o Lanbed i Gaerfyrddin yn llethol yn ôl cymudwyr cyson.  Mae Anwen Butten yn teithio bob dydd o Gellan i Gaerfyrddin i weithio yn Ysbyty Glangwili.  Trydarodd hi “Gwastraffu arian eto ar y rhewl! Ramp cyflymder & ffens!”

Mewn ymateb gan Gyngor Sir Gâr ar trydar dywedwyd “Maent yn rhan o gynllun ehangach o fesurau a gyflwynwyd yn y pentrefi rhwng Alltwalis a Llanybydder ar hyd yr A485.  Cyllidwyd y cynllun hwn gan Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru.”

Mae teithio drwy bentref Llanllwni yn dwyllodrus iawn gyda’r cyfyngiadau cyflymder yn amrywio o 40 mya lan i 50 ac yna nol i 30.   Mae taith a arferai gymryd o gwmpas hanner awr wedi cynyddu i bron awr gyfan er mwyn mynd o un dref i dref arall.

Yn ogystal â hynny codwyd twmpathau newydd yr wythnos hon yn Alltwalis a Gwyddgrug.  Gwelir arwyddion cyson ym Mheniel hefyd lle nad oes hawl goddiweddyd.  Mae bron yn haws mynd i Gaerfyrddin bellach drwy Landeilo a Nantgaredig.

Beth yw’r ateb felly?  Ydy hyn yn cynyddu’r galw i ailsefydlu’r rheilffordd drwy Lanbed?  Yn bendant mae angen mesurau call i leihau damweiniau ffordd, ond mae angen cysoni’r trefniadau er mwyn hwylustod cymudwyr ac ymwelwyr i’r ardal.

5 sylw

Fi ddim yn erbyn mesurau atal cyflymder ond mae ffordd Caerfyrddin yn wirion. Dros 20 milltir a dim modfedd heb derfyn cyflymder mwy na 50. Mae’n gwneud synnwyr yn y pentrefi ond mae rhannau hir rhwng pentrefi gyda therfyn 40 neu 50 yn yr unig ardaloedd lle mae’n ddiogel goddiweddyd heb unrhyw gyfiawnhad amlwg – dim ysgolion, tai… Mae hon yn ardal wledig wedi’r cyfan!

Fel arfer, trwy pentrefi dwi yn cytuno a 30 m.y.a ac yn bendant lle ma’ ysgolion. Ond ma’r twmpathau newydd sy yn Alltwalis yn beryg, wrth ystyried pa mor uchel yw nhw. Rhaid arafu i 6 mya i fynd drostynt heb neud niwed i’r car! Yr holl ffordd nawr o Gaerfyrddin i Lambed ma na gyfyngder cyflymder ac o be welai i am ddim rheswm. Os am lehai damweiniau ar yr heol, be am wella cyflwr yr heolydd? Dwi’n credu byddai hwnnw yn well defnydd o’r arian. Os yw’r Cyngor am i ni barchu gyfyngder cyflymder yr ateb yw i beidio rhoi mewn ardaloedd lle nad oes galw amdanynt.

Ond beth yw’r gatiau gwyn sydd wedi codi o amgylch yr arwyddion rhwng Caerfyrddin a New Inn? Fydda nhw’n dod yr holl ffordd i Gwmann? Pwy sy’n talu am rhain?

Rwyf wedi teithio ar hyd ffyrdd ym mhob rhan o Gymru yn ddiweddar a hefyd rhannau helaeth o Loegr fel y ‘Dales’ yn Swydd Efrog sy’n ardal wledig tebyg i hon. Gallaf sicrhau mai’r ffyrdd gwaethaf rwyf wedi ei ddefnyddio yw’r ffyrdd sy’n arwain i Lanbed yn enwedig y ffordd i Gaerfyrddin. Pam na ellir cael lon ychwanegol (3ydd lon) mewn ambell i fan ar gyfer tractorau/bysiau a loriau fel bod cymudwyr yn medru pasio yn ddiogel.
Mae angen gwneud rhywbeth gan fod tref Llanbed yn marw ar ei thread.

Cytuno’n llwyr gyda pawb. Os yn mynd I Gaerfyrddin ac yn troi I fynd trwy Bronwydd pam nad oes arwyddion 50mya ar yr heol hon?Mae yn siomedig bod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cymerid y cam hyn.
Soniwyd hefyd am y ramp yn Cwmann- gofalwch arafu i 20mya neu bydd yn teimlo bodd yr olwynion wedi cael cam.

Mae’r sylwadau wedi cau.