Tri wedi cael eu dewis i fynd gyda’r Urdd i Batagonia

Delyth Phillips
gan Delyth Phillips

Mae tri myfyriwr blwyddyn 12 o Ysgol Bro Pedr wedi cael eu dewis i gynrychioli Urdd Gobaith Cymru ar daith i Batagonia eleni.

Nest, Morgan a Cadi. Llun: @YsgolBroPedr
Nest, Morgan a Cadi. Llun: @YsgolBroPedr

Mae’r tri – Morgan Lewis o Gwmann, Nest Jenkins o Ledrod a Cadi Jones o Ffair Rhos – yn brysur iawn yn codi arian tuag at y daith ar hyn o bryd.

Bu Nest a Cadi yn canu carolau yn ardal Tregaron cyn y Nadolig a chynhaliodd Morgan noson ym mwyty Shapla Llanbed yn ddiweddar gyda chymorth ei dad-cu. Mae’r tri yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cefnogaeth.

Yn ystod eu cyfnod ym Mhatagonia byddant yn gwneud pob math o waith gwirfoddol, gan gynnwys gwneud sesiynau gyda phlant a phobl ifanc sy’n dysgu Cymraeg, ymweld â thrigolion y Wladfa o dras Cymraeg, gweithio mewn ysgolion i blant difreintiedig a phlant gydag anghenion arbennig, cynorthwyo gyda phrosiectau cymunedol ac yn cynrychioli Cymru yn Eisteddfod Y Wladfa.

Bu myfyrwyr o’r ardal hon yn ddigon ffodus i fynd ar deithiau tebyg yn y gorffennol. Efallai i chi gofio darllen am hanes Siân Elin o Bencarreg a Guto Gwilym o Gwmann ym Mhapur Bro Clonc. Byddai’r ddau yn gallu tystio eu bod wedi cael profiadau bythgofiadwy.

Cynhelir taith eleni ym mis Hydref, ond rhaid i’r tri godi cyfanswm o £2,400 yr un cyn hynny. Bwriedir cynnal Sioe Ffasiynau yn Ysgol Bro Pedr ar y 24ain Mawrth gyda dillad o Lan Lofft a W D Lewis a’i fab. Trefnir cyngerdd mawreddog yn Theatr Felinfach hefyd ar y 17eg Mehefin. Yr artistiaid i’w cadarnhau eto.

Noson codi arian yn Shapla Llanbed.
Noson codi arian yn Shapla Llanbed.

Cynhelir gweithgareddau yn yr ysgol hefyd fel diwrnod i’r disgyblion yn eu dillad eu hunain a bore coffi i’r cyhoedd yn neuadd yr ysgol. Mae’r tri yn gwerthfawrogi cefnogaeth yr ysgol gyda digwyddiadau fel hyn.

Dewiswyd 24 aelod o’r Urdd o Gymru benbaladr i fynd ar y daith ym mis Hydref a thri yn unig o Geredigion. Mae’n dipyn o beth felly bod y tri yn fyfyrwyr yn Ysgol Bro Pedr, gyda Cadi a Nest yn gyn ddisgyblion o Ysgol Henry Richard.

Yn ystod eisteddfodau cylch a rhanbarth Ceredigion ymhen rhai wythnosau, bydd Cadi, Nest a Morgan yn gwerthu raffl er mwyn codi arian tuag at y daith. Mae trefniadau ar y gweill i gynnal taith feicio noddedig o Wersyll yr Urdd Glan-llyn i Langrannog ynghyd â raffl fawr i’w thynnu yn y gyngerdd.

Os ydych yn perthyn i gymdeithas neu gwmni a fyddai’n dymuno noddi neu gyfrannu gwobr raffl, byddai unrhyw un o’r tri yn hynod o falch clywed oddi wrthych.