Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017

Nia Wyn Davies
gan Nia Wyn Davies

Croesawyd Cymru gyfan i Ŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 i Ysgol Bro Teifi ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 11eg.

Roedd Ysgol Bro Teifi yn ferw gwyllt gyda’r telynau gwerthfawr yn landio yno er mwyn cystadlu yn y gwahanol gystadlaethau.

Braf oedd gweld bwrlwm o gystadlu ben bore gyda’r rhagbrofion, a hynny yn parhau tan ddiwedd y nos. Cafwyd cystadlu arbennig o’r safon uchaf ym mhob cystadleuaeth.
Llywydd y dydd: John Lewis.
Llywyddion Anrhydeddus: Allan Shires a Catherine Watkin.
Arweinyddion: Heledd Cynwal, Owain Evans ac Iwan Griffiths.
Swyddogion y Pwyllgor Gwaith:
Cadeirydd: Cyng. Keith Evans.
Is-Gadeirydd: Robert Jenkins.
Trysorydd: Heather Price.
Ysgrifenyddion: Aled Jones a Linda Davies.

Alwena
Alwena

Gan fod yr ŵyl yn lleol, braf oedd gweld unigolion ac ysgolion yr ardal yn cymryd rhan ac yn cystadlu.

Dyma’r enillwyr sydd yn byw yn ardal CLONC. [Bydd lluniau gwell ohonynt yn y rhifyn nesaf o Clonc a fydd allan yn siopau ar ddydd Iau, Rhagfyr 7fed].

Unawd Cerdd Dant Oedran Cynradd – 1af Alwena Owen, Llanllwni a 3ydd Cerys Angharad, Pencarreg

Cerys
Cerys

Grŵp Llefaru Oedran Cynradd – 3ydd Adran Llambed
Unawd Telyn Bl. 6 ac Iau – 1af Cerys Angharad, Pencarreg
Unawd Alaw Werin Oedran Cynradd – 1af Ela Mablen Griffiths-Jones, Cwrtnewydd
Deuawd Cerdd Dant Bl. 7 – 11 – 3ydd Beca ac Elan, Cwmann
Unawd Alaw Werin dros 21 oed – 3ydd Menna Dafydd, Alltyblaca
Grŵp Llefaru Oedran Uwchradd, Coleg neu Agored – 1af Sarn Helen

Llongyfarchiadau i bawb.