Gorymdaith Gŵyl Dewi 2018

Rob Phillips
gan Rob Phillips

Er gwaethaf rhagolygon tywydd garw, aeth Gorymdaith Gŵyl Dewi cyntaf Llanbedr Pont Steffan ymlaen heddiw (2il Mawrth 2018). Oherwydd y tymheredd isel, penderfynwyd lleihau llwybr yr orymdaith fel bod pawb ddim allan yn yr oerfel am rhy hir, a newid pen y daith i Neuadd Buddug.

Gyda’r Maer a’r Maeres yn arwain, gadawodd yr Orymdaith Neuadd y Dref, a mynd ar hyd Stryd Fawr a Sryd y Coleg cyn i bawb cael paned yn Neuadd Buddug. Cafwyd anerchiadau gan y Maer, Y Cyng. Hag Harris, a Gilian Elisa, cyn cyhoeddiad bod y Parlwr Pincio wedi ennill y wobr am ffenest siop orau Gŵyl Dewi. Canodd barti o Gôr Meibion Cwmann a’r Cylch i orffen y dathliad.

Syniad Dirprwy Faer y Dref, Y Cyng. Ann Bowen Morgan, oedd cynnal orymdaith i ddathlu ein naddsant, a daeth grŵp o bobl o’r gymuned ar y cyd â rhai o Gyngor y Dref i drefnu’r orymdaith. Roedd bwriad cynnig gig ar nos Sadwrn, ond oherwydd yr tywydd, mae hyn wedi’i ohirio. Cadwch eich tocynnau – byddwn yn cyhoeddi dyddiad newydd yn fuan.

Roedd yr ysgolion lleol ar gau oherwydd y rhybuddion tywydd, ond daeth cynrychiolwyr o Ysgol Bro Pedr a nifer o fudiadau gan gynnwys Merched y Wawr, Sefydliad y Merched, Capel Noddfa, Capel Bethel Parc-y-rhos, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Capel Brondeifi, y Ford Gron, Ambiwlans St Ioan ac eraill. Roedd tua 70 o bobl yn yr orymdaith!

Gyda chymaint o ddigwyddiadau i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi wedi’u gohirio neu ganslo, roedd yn braf bod modd dal ati yn Llanbedr Pont Steffan. Hoffem ddiolch i bawb ddaeth allan i gefnogi, ac yn arbennig i’r Heddlu, Ambiwlans St Ioan a’r rhai oedd wedi gwirfoddoli i stiwardio.

Buasai Ann Morgan yn fodlon iawn cymryd unrhyw awgrymiadau ar gyfer yr ail orymdaith flwyddyn nesaf.

2 sylw

M Evans
M Evans

Beth am Ddydd Gwyl Dewi blwyddyn nesaf – Mawrth 1 nid yr ail.

RobP
RobP

Roedden ni wedi dewis yr 2il eleni fel bod yr ysgolion yn gallu cymryd rhan – yn anffodus roedden nhw ar gau oherwydd y tywydd. Bydd yn rhaid i ni weld beth yw’r posibiliadau ar gyfer 2019 ond rydym yn bwriadu trefnu gorymdaith eto.

Mae’r sylwadau wedi cau.