Grŵp Garddio Cymunedol Silian

Dafydd Owain
gan Dafydd Owain

Nod y grŵp yw dod â harddwch i’r pentref gyda phlanhigion a blodau. Gwnaethom ddechrau yn syml eleni, ond yn 2020 rydym yn gobeithio cael arddangosfa ychydig yn fwy trawiadol.

Daeth planhigion bwytadwy anhygoel i Silian: Rydym yn anelu at blannu ffa llwyn, stwff salad, perlysiau a mefus y tymor nesaf fel y gall unrhyw un helpu ei hun i’r cynnyrch unwaith y bydd yn barod i’w fwyta.

Blodau: Mae bylbiau cennin pedr wedi cael eu plannu neu eu dosbarthu bob ochr i’r pentref yr hydref hwn ac rydyn ni’n gobeithio cael arddangosfa wych yn y gwanwyn. Bydd y cennin pedr naturiol ger y ddau arwyddbost pentref yn cael eu hategu gan gynhwysydd mawr, a fydd â llwyni hydrangea ynddynt yn y pen draw.

Bydd basgedi crog o blanhigion gwely yn addurno’r lloches bws, ynghyd â dau gynhwysydd pren hyfryd. Bydd grwpiau o dri gynhwysydd yn cael eu gosod ar bob pen i lwybr troed y pentref ac ar ddiwedd y comin ynghyd â’r gasgen a’r ferfa. Bydd cennin pedr yn yr holl gynhwyswyr hyn gyda blodau lluosflwydd ac yna planhigion bytholwyrdd wedi’u codi ychydig yn y cefn. Mae plannu pellach o flodau blynyddol hefyd ar y gweill. Diolch yn fawr i Phil & Jan yng Nghanolfan Arddio Rhoslwyn am eu cymorth a’u cefnogaeth gyda phlannu.

Torri a thorri: Mae’r gwrych cyffredin ar ochr y ffordd sy’n wynebu Bro Tawela a Clos Tawela hefyd wedi’i dorri’n ôl, er mwyn helpu i wneud i’r pentref edrych yn daclus ac i gynorthwyo gwelededd cerddwyr a cheir sy’n pasio.

Mae nifer o bentrefwyr wedi gwneud sylwadau ar gyflwr presennol yr ardal ‘triongl’ rhwng y ffordd drwy’r pentref a’r ddwy ffordd sy’n fforchio i lawr i’r eglwys. Mae ei esgeulustod trist dros nifer o flynyddoedd wedi golygu ei fod wedi gordyfu ac yn hyll braidd. Mae aelodau’r grŵp yn awyddus i geisio ymateb i geisiadau i dacluso’r ardal hon, gyda’r nod unigol o’i gwneud yn brafiach i’r llygad ac yn lle mwy dymunol i ymweld â hi a cherdded heibio. Ymhen amser, os yw’r nod hwn yn dderbyniol ac yn gyraeddadwy, byddai’n wych gosod mainc yno at ddefnydd y pentref. Byddai hefyd yn ddiddorol gweld unrhyw hen luniau a allai fod gan unrhyw un o’r ardal driongl hon yn y dyddiau a fu.

Diolch enfawr i ‘r rhai sydd wedi bod yn cadw’r darn comin yn edrych mor braf a thaclus. Mae’n ased gwych i bawb, yn enwedig teuluoedd a phlant sydd wedi cael llawer o ddifyrrwch yno yr haf hwn. Diolch i bawb sydd hyd yma wedi rhoi eu hamser, yn ogystal â cynhwyswyr, compost, planhigion, y fainc bicnic, ac offer chwarae…

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! Hoffem annog pob pentrefwr i gymryd rhan yn y fenter hon. Beth am roi pot neu ddau o flodau neu lwyn mewn pot ger eich giât? Gadewch i ni wneud Silian yn lle disglair a siriol i ni i gyd fyw ynddo a’i fwynhau! Mae croeso cynnes i bob syniad, awgrym a chynnig help! Danfonwch neges i ni ar Facebook!