Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Oes angen tai newydd yn Llanbed?

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Dymchwel hen Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Gillian Thomas.

Dymchwel hen Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Gillian Thomas.

Dymchwel hen Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Gillian Thomas.
Dymchwel hen Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Gillian Thomas.

Wrth i hen adeilad Ysgol Ffynnonbedr gael ei ddymchwel yr wythnos ddiwethaf, mae llawer o bobl yn gofyn oes angen tai newydd yn Llanbed?

Y bwriad yw codi 20 o dai ar safle’r hen ysgol, ac mae cynlluniau hefyd i godi 90 o dai newydd ger Maes-y-deri.

Cred rhai bod angen tai fforddiadwy yn Llanbed a bydd y ddau gynllun hwn yn dod â gwaith adeiladu hanfodol i grefftwyr lleol.  Ond ar y llaw arall gwêl eraill hyn fel datblygiad diangen gan gwmnioedd o bant.

Safle Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Shirin Thomas.
Safle Ysgol Ffynnonbedr. Llun gan Shirin Thomas.

Gwrthwynebwyd y cynllun i godi tai ar safle Ffynnonbedr yn wreiddiol, ond llwyddwyd drwy apêl i fynd â’r maen i’w wal.

Wrth weld adeiladau’r hen ysgol yn diflannu o un i un cafwyd nifer o sylwadau ar wefannau cymdeithasol fel “Mae hyn yn drist.” “Trist iawn i weld yr hen Ysgol Ffynnonbedr yn dod i lawr, atgofion hapus yn y lle ma.” a “Trist iawn. Chwalu Ysgol Ffynnonbedr #hanes #atgofion #yraddysggorau”

Mae’r bwriad i godi 90 o dai ger Maes-y-deri yn codi ofn ar nifer o breswylwyr leol.  Bydd y tai hyn yn ffinio ardaloedd Bryn Steffan, Penbryn, Maes-y-deri a Gwêl-y-Creuddyn gan greu mynedfa i’r safle o Maes-y-deri a Bryn Steffan.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus nos Iau 7fed Chwefror yn Neuadd Fictoria Llanbed er mwyn trafod y cynllun hwn.  Bydd y cyfarfod yn dechrau am 7 o’r gloch.