Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Sioe Ffasiwn arbennig Clwb Hoci Llanybydder

Carwen Richards
gan Carwen Richards

Eleni eto, cynhaliwyd digwyddiad codi arian gan aelodau Clwb Hoci Llanybydder er mwyn cadw’r clwb i fynd.

Ar nos Wener y 18fed o Hydref, daeth torf i Neuadd Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Cwmann i Sioe Ffasiwn arbennig o ddillad Lan Llofft.

Dymuna’r merched ddiolch i bawb am eu cefnogi ac am fynychu’r noson. Diolch i’r noddwyr (Dylunio ac Adnewyddu Betsan Jane, Tanya Whitebits, Cacennau Mirain Haf, Beautique – Mel Powell, Powell & Powell a Ffotograffiaeth Emily Janine). Diolch arbennig i Angharad (Lan Llofft) am arwain y noson ac am ddarparu dillad i’r merched gael modelu.

Diolch, hefyd, i staff Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen am gael defnyddio’u Neuadd hardd, ac i’r sawl fu wrthi’n paratoi’r bwyd blasus a’r diodydd ar gyfer y noson. Yn olaf, diolch i Lauren am dynnu lluniau swyddogol o’r noson.

Codwyd swm sylweddol a fydd yn mynd tuag at gostau cynyddol y tîm hŷn a’r tîm iau er mwyn parhau i chwarae hoci ar safon uchel yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwych yn lleol i chwaraewyr ifanc.

Cafwyd noson bleserus a Sioe Ffasiynau cofiadwy iawn gyda’r aelodau yn cymryd rhan. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a’u haelionni.