Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Taith Llanwenog yn codi £700

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Rhes o bobl yn cerdded hyd ymyl cae

Rhai o’r criw’n ymlwybro trwy’r caeau i gyfeiriad Llanfechan

Mae £700 arall wedi eu codi at Gronfa Eisteddfod 2020 Llanwenog a Llanwnnen ar ôl i tua 50 o bobl fynd ar daith gerdded yn yr ardal ddydd Sul.

Yr uchafbwynt oedd mynd i mewn i weld adfeilion hen blasty Llanfechan a oedd wedi ei losgi’n ddifrifol yn 1837.

Mae rhannau o’r waliau a siâp rhai o’r ffenestri i’w gweld o hyd gerllaw’r ffordd o Alltyblaca i Drefach – ar un adeg, dyma blasty pwysica’ plwyf Llanwenog i gyd.

Y daith

Roedd y daith gerdded wedi dechrau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn, Drefach, ac yno y gorffennodd hi gyda phaned a bara brith a phice … ac roedd ‘choc ice’ hanner ffordd.

Hon oedd y daith gerdded flynyddol sy’n cael ei threfnu i godi arian gan Gyngor Cymuned Llanwenog a’r penderfyniad eleni oedd y dylai’r arian fynd at gronfa’r Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion.

Ar ddiwedd y tro, diolchodd y Cynghorydd Euros Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Apêl lleol, i’r Cyngor am eu cefnogaeth.

Dywedodd hefyd fod yr apêl yn nesu at ei tharged o £7,000.