Ceredigion: Y Sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried rhoi model cenedlaethol ar waith erbyn 2022

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Ceredigion yw’r sir gyntaf yng Nghymru i lansio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc.

Mae’r cardiau yn ffordd glir o adnabod pobl ifanc sy’n gofalu am eraill a sicrhau bod ganddynt fynediad at gymorth ychwanegol, fel slotiau siopa cyfleus a breichiau ffliw.

Y nod, yw sicrhau bod y cardiau ar gael ledled y wlad erbyn 2022.

Mae modd defnyddio Cardiau Adnabod Gofalwyr Ifanc mewn:

  • archfarchnadoedd
  • cyfleusterau’r Cyngor e.e. canolfannau hamdden
  • meddygfeydd teulu
  • fferyllfeydd
  • ysgolion

Mae’r cerdyn wedi ei ddatblygu drwy gydweithrediad partneriaid o Lywodraeth Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru â Gofalwyr Ifanc.

Daw yn dilyn lansiad llwyddiannus Cerdyn Gofalwyr Ceredigion ddechrau mis Hydref.

“Mae Covid-19 wedi gwneud bywyd yn anodd i bawb, gan gynnwys Gofalwyr Ifanc,” meddai Sara Humphreys, Swyddog Datblygu Gofalwyr Interim, Cyngor Sir Ceredigion.

“Mae Uned Gofalwyr Ceredigion wedi gweithio’n galed i ddatblygu’r cynllun hwn yn effeithlon, gan ein bod yn credu y gall gefnogi Gofalwyr Ifanc i oresgyn rhai o’r heriau a gyflwynwyd i’w rolau gofalu o ganlyniad i’r pandemig.”

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau lleol er mwyn ychwanegu tuag at fanteision y cardiau i ofalwyr ifanc ar gyfer y dyfodol.

Model cenedlaethol ar waith erbyn diwedd 2022

Mae’r Cerdyn Adnabod i Ofalwyr Ifanc yn rhan o fenter Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif bod tua 30,000 o ofalwyr o dan 25 oed yng Nghymru ac yn ôl y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan:

“Rydym am sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael eu cydnabod, a’u bod yn cael help a chymorth i fanteisio ar wasanaethau pryd bynnag a lle bynnag y bydd arnynt eu hangen.

“Gyda chymorth gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a chyllid gwerth £200,000 gan Lywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol i gynllunio a threialu syniadau newydd ar gyfer cardiau adnabod, rwy’n falch ein bod yn gallu ystyried rhoi model cenedlaethol ar waith ledled Cymru erbyn diwedd 2022, gan ddilyn arweiniad Cyngor Sir Ceredigion.”

Dweud eich dweud