Safle Coed Blaenwern ar hen ystâd Glynhebog ar gael i’w brydlesu

Coed Cadw yn cynnig cyfle arbennig i’r gymuned fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Fyddai gan rywun ddiddordeb i redeg grŵp cymunedol er mwyn prydlesu coedlan leol?

Mae Coed Cadw sef y Woodland Trust yng Nghymru yn cynnig cyfle prin i’r gymuned i fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.

Coetir 15 erw yw Coed Blaenwern ar fryn Maestir sy’n edrych dros ymyl orllewinol Llanbed. Mae ochr dde-orllewinol y goedlan yn ffinio â Heol Maestir lle mae’r mynediad. Mae’n un o’r planhigfeydd bach ar hen ystâd Glynhebog ac mae wedi ei blannu gyda llarwydd, ffawydd a sbriws. Bellach mae’r goedlan wedi cael ei gadael yn garedig i Coed Cadw mewn ewyllys.

Mae Coed Cadw yn awyddus i gefnogi cymunedau i ymwneud â’u coedwigoedd lleol mewn sawl ffordd wahanol ac mae bellach yn chwilio am grŵp cymunedol a fyddai’n barod i gymryd y safle, ei brydlesu am gyfnod o flynyddoedd a’i redeg fel menter leol.

Mae’r coed a blannwyd o faint ac oedran addas i’w rheoli, gyda’r potensial i gynaeafu cynhyrchion pren a chynhyrchu incwm bach. Mae rhai o’r coed yn llarwydd ac wedi’u heintio â chlefyd Phytophtera ramorum. Fodd bynnag, yn ffodus, ni ddylai’r afiechyd hwn effeithio ar ansawdd na gwerthiant y pren llarwydd. Mae rhybudd cwympo coed statudol wedi’i gyflwyno sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r llarwydd gael ei gwympo o fewn tair blynedd.

Byddai Coed Cadw yn barod i ystyried amrywiaeth o opsiynau. Ar gyfer yr ymgeisydd cywir, byddem yn edrych i brydlesu’r coetir i’r grŵp am gyfnod o unrhyw beth rhwng 5 a 25 mlynedd. Byddai grŵp cymunedol sy’n ymgymryd â rheolaeth y coed felly yn gallu ‘cymryd perchnogaeth’. Byddai’r brydles hefyd yn caniatáu i’r prydlesai wneud cais am incwm grant i gefnogi ei weithgaredd.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle ond nad ydych yn teimlo’n hollol barod, mae Llais y Goedwig, rhwydwaith coetiroedd cymunedol Cymru, gyda chefnogaeth Coed Cadw, yno i gefnogi grwpiau coetir cymunedol trwy gydol y broses. Mae swyddogion lleol wrth law i gefnogi, cynghori a hwyluso mynediad at rwydwaith coetir cymunedol bywiog! Edrychwch ar wefan Llais y Goedwig i ddarganfod mwy.

Os sefydlir grŵp coetir cymunedol llwyddiannus yng Nghoed Blaenwern, Llanbed, efallai y bydd cyfleoedd yn y dyfodol, yn amodol ar gytundeb, i ehangu ymglymiad i goedwigoedd eraill Coed Cadw yn yr ardal.