Prosiect Y Fasged Siopa yn cefnogi preswylwyr yng Ngogledd Ddwyrain Sir Gâr

Cynllun i ddod â bwyd iach a maethlon fforddiadwy i ardal Llanybydder.

Helen Lynne Davies
gan Helen Lynne Davies
lottery-pic

Cadwch eich llygaid am Ceinwen a Wyn yn eich ardal a chofiwch rhoi gwên!

Does dim dwywaith bod costiau byw yn cynyddu ac wrth inni agosáu at ddiwedd blwyddyn heriol tu hwnt mae nifer fawr ohonom yn gweld yr arian sydd gennym i wario ar fwyd yn dynnach nag erioed.  

Mae’r sefyllfa hon hyd yn oed yn fwy o broblem i’r rhai mwyaf bregus o fewn ein cymunedau. Mae’r rhain yn cynnwys pobl hŷn, pobl ag anabledd neu deuluoedd â phlant ifanc, heb anghofio’r hunan-gyflogedig a’r sawl sydd wedi colli swyddi neu wedi lleihau oriau gwaith yn heb ddewis yn dilyn y pandemig.

Mae anawsterau o gwmpas sicrhau bwyd iach, fforddiadwy yn cael ei gymhlethu i lawer sy’n byw mewn ardaloedd gwledig. Yn aml iawn maent yn dibynnu ar gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwael neu gostau tanwydd uwch na’r cyffredin – a dyna sy wrth wraidd sefydlu’r prosiect Y Fasged Siopa. Deilliodd y syniad o bryderon a fynegwyd ymhlith teuluoedd sy’n gweithio yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin oedd yn ei chael hi’n anodd talu costau bwyd bob dydd sylfaenol.

Nid banc bwyd ydym ni – ry’n ni’n cynnig cynllun aelodaeth y gall eich cartref ymuno ag e am £1 y flwyddyn a chael gafael ar fwyd fforddiadwy, ffres a maethlon. Gan gydweithio â Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, Fareshare & Incredible Edibles Sir Gâr, yn ogystal â chymunedau, cynghorau a busnesau lleol, mae’r Fasged Siopa yn brosiect a ariennir gan y Loteri a fydd yn cefnogi preswylwyr yng Ngogledd Ddwyrain Sir Gâr, gan gynnwys trigolion sy’n byw yng nghanol neu o gwmpas Llanybydder, Llanymddyfri, Llangadog, Cilycwm a Chynnwyl Gaeo.

Gall aelodau ddewis bocs bwyd sylfaenol neu faint teulu yn wythnosol. Am £3.50 yr wythnos byddwn yn darparu bocs sylfaenol gydag amrywiaeth o fwydydd ffres neu i’r cwpwrdd. Am £5.00 yr wythnos byddwn yn darparu bocs mawr. Ni allwn warantu beth fydd ymhob bocs, ond bydd y pwyslais ar gynnyrch ffres.

Nid oes angen atgyfeiriad arnoch. Mae nifer o bobl yn pryderi nad ydynt yn gymmwys ond mae’r cynllun ar gyfer pawb sy’n byw yn yr ardaloedd gweldig yma sy’n cael hi’n anodd ar hyn o bryd. Cysylltwch am sgwrs hollol anffurfiol.

Ar hyn o bryd rydym yn rhedeg gwasanaeth dosbarthu bwyd yn unig. Edrychwch allan am ein gyrrwr Wyn yn teithio o gwmpas eich ardal yn ein fan. Mae gan Wyn wen i bawb wrth iddo gludo’ch bocsys i’ch drysau. Gobeithiwn, bydd hyn, yn ei dro, yn gatalydd ar gyfer sefydlu hybiau bwyd a arweinir gan y gymuned, lle bydd ystod o wasanaethau ychwanegol gyda’r nod o leihau tlodi bwyd yn cael eu datblygu. Mae’r rhain yn cynnwys cynlluniau garddio cymunedol, cyngor ar fwyta’n iach, swmp-brynu a chynlluniau bwyta cymunedol. Bydd pob un ohonynt yn harneisio sgiliau sy’n bresennol yn y gymuned leol.

Wrth gwrs, i sicrhau llwyddiant mae angen cefnogaeth y gymuned a digon o ddirddordeb felly os ydych am ymuno â Chlwb y Fasged Siopa neu am fwy o wybodaeth yna cysylltwch gyda ni’n fuan. Rydym yn fwy na pharod i sgwrsio. Ffoniwch Ceinwen ar 07958 649932.