Deiseb ar-lein i gadw gwasanaethau heddlu hanfodol yn yr ardal

Galw am ganslo israddio peryglus timau ymateb yr heddlu yn ardal Llanbed. 

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Trefnwyd deisen ar-lein i gadw Timau Ymateb Heddlu hanfodol yn Llanbed, Aberaeron ac Aberteifi a chanslo israddio peryglus ymateb rheng flaen yr Heddlu yng Nghanolbarth a De Ceredigion!

Mae Heddlu Dyfed Powys yn bwriadu tynnu Timau Ymateb Heddlu rheng flaen hanfodol yn barhaol o Orsafoedd Heddlu Llanbed, Aberaeron ac Aberteifi a dim ond gadael un swyddog pwrpasol yn eu lle a fydd wedi’i leoli yng Nghastell Newydd Emlyn.

Dywedodd Dinah Mulholland, trefnydd y ddeiseb “Bydd angen i’r un swyddog hwn ymateb ar ei ben ei hun i bob digwyddiad yn y tair tref ac yn ardal wledig ehangach Canol a De Ceredigion.”

Disgwylir i’r ad-drefnu peryglus hwn o wasanaethau heddlu lleol gael ei weithredu ym mis Tachwedd 2021 cyn i’r Prif Gwnstabl newydd Dr Richard Lewis ddechrau ei swydd.

Ond ar y 3ydd Hydref ni fu unrhyw gyhoeddiad cyhoeddus o’r penderfyniad hwn, ac ni ymgynghorwyd â’r cymunedau yr effeithir arnynt.

Swyddogion Ymateb yr Heddlu sy’n darparu’r ymateb rheng flaen cyntaf i ystod eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys sefyllfaoedd cymhleth ac weithiau gwrthdaro. Mae’n ofynnol iddynt gyrraedd digwyddiadau yn gyflym, cymryd rheolaeth gychwynnol ac asesu unrhyw fygythiadau uniongyrchol neu risg o niwed (ac mewn rhai achosion, o bosibl gweinyddu cymorth cyntaf), delio â throseddwyr, ac yna diweddaru a chysylltu ag uwch gydweithwyr ac asiantaethau eraill fel y gwasanaeth tân ac ambiwlans. Nhw yw ein hymatebwyr cyntaf i ddigwyddiadau brys.

Esboniodd Dinah “Y pellter o Gastell Newydd i Aberteifi yw 10.6 milltir (hyd at 22 munud o amser teithio), i Aberaeron 18 milltir (hyd at 28 munud), ac i Llanbed 18.9 milltir (hyd at 34 munud o amser teithio). Ond os bydd yn rhaid i’r swyddog ymroddedig fynd o ddigwyddiad yn Llanbed i ddigwyddiad yn Aberteifi i ymateb i argyfwng byddai angen iddo ef neu hi deithio 29 milltir, amser teithio o hyd at 45 munud. Ac os yw’r swyddog hwnnw’n cael ei ddal yn delio ag un digwyddiad, beth fydd yn digwydd os bydd argyfyngau eraill ar yr un pryd?”

Ychwanegodd Dinah “At hynny, mae israddio’r gwasanaeth i ddim ond un swyddog ymroddedig fesul shifft yn anniogel ac mae’n cynnwys risg annerbyniol i’r swyddogion unigol dan sylw.”

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Praesept yr Heddlu ar ein biliau treth y cyngor wedi codi’n sydyn i amddiffyn gwasanaethau’r heddlu, 10.7% yn 2019, 4.8% yn 2020 a 5.76% yn 2021.

“Ond gallwn weld nad yw gwasanaethau’r heddlu yn cael eu hamddiffyn, mae’n ffaith eu bod yn cael eu hisraddio, ac mae hyn yn gadael ein cymunedau yn agored iawn i risgiau i fywyd, eiddo, a chynnal cyfraith a threfn.”

Dweud eich dweud