Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig Heddlu Dyfed-Powys i Gary Painter

Diolch am weithredoedd dewr a phenderfyniad cyflym dau swyddog o Gwmni Diogel Events.

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cydnabod Gary Jones o Lanbed a dderbyniodd Wobr Cymeradwyaeth Arbennig yr Heddlu am ei ddewrder yn Sioe Frenhinol Cymru.

Cyflwynodd y Prif Gwnstabl Dros Dro Claire Parmenter y wobr yn rhithiol i Gary Jones a Gareth Cummins o Ystalyfera, i gydnabod eu cymorth o ran dwyn troseddwr peryglus o flaen ei well.

Roedd Gwobrau Blynyddol Heddlu Dyfed-Powys i fod digwydd yng ngwanwyn 2020, ond fe’u gohiriwyd oherwydd y Coronafeirws.

Dywed datganiad yr heddlu:

Roedd Gary a Gareth yn gweithio i Gwmni Diogel, ar ran y Clybiau Ffermwyr Ifanc, yn darparu diogelwch yn y Pentref Ieuenctid adeg y Sioe Fawr yn 2019.

Ar ddydd Mercher, 24 Gorffennaf 2019, ychydig ar ôl 5 o’r gloch gwelwyd Volkswagen Golf lliw arian yn gyrru’n beryglus ac yn dod i mewn drwy brif gat y maes gwersylla.

Ceisiodd y tîm i drafod gyda’r troseddwr ond mewn ymgais i ddianc, cyflymodd y gyrwr yn ei flaen, gan orfodi Mr Jones i neidio ar foned y car er mwyn osgoi anaf difrifol. Yna pwniodd sgrin y car gyda’i ddwrn a’i falu a rhwystro’r gyrrwr rhag gweld yn glir.

Neidiodd Mr Cummins dros gat metel i gynorthwyo ei gydweithiwr eiliadau cyn i’r gyrrwr yrru drwy’r gât a tharo tŵr golau.

Er gwaethaf hyn, tynnodd y swyddogion diogelwch dewr y pâr o’r car a’u cadw tan i swyddogion yr heddlu gyrraedd y safle.

Roedd Emlyn Jones, perchennog y cwmni rheoli digwyddiadau, wrth ei fodd i glywed am y wobr: “Mae pob un ohonom ni yma yn Diogel Events yn falch iawn o Gary a Gareth.

“Roedd beth wnaethon nhw y tu hwnt i’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan swyddogion diogelwch. Fe wnaethon nhw roi eu hunain mewn perygl er mwyn diogelu eraill. Fe wnaethon nhw jobyn gwych ac roedd yn dda iawn gweld y staff diogelwch a’r heddlu’n cydweithio.”

Yn y llys cafwyd y troseddwr yn euog o yrru pan oedd wedi ei ddiarddel, defnyddio cerbyd pan nad oedd wedi ei yswirio a gyrru peryglus. Diarddelwyd ef rhag gyrru a derbyniodd ddedfryd o garchar.

Meddai’r Prif Gwnstabl Dros Dro Claire Parmenter: “Gyda diolch i weithredoedd di-ofn a phenderfyniad cyflym Gary a Gareth, cafodd gyrwr peryglus ei erlyn a’i dynnu oddi ar ein ffyrdd.

“Ni wyddwn beth fyddai canlyniad y noson honno pe na bai tîm diogelwch Diogel Events wedi ymyrryd, ond rydym yn ddiolchgar iddynt am gadw’r cyhoedd yn ddiogel rhag unrhyw niwed posibl.”

Mae Gary Jones yn beintiwr ac addurnwr adnabyddus yn byw ac yn gweithio yn ardal Llanbed, ond mae’n gweithio o bryd i’w gilydd fel swyddog diogelwch i gwmni Diogel Events hefyd mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol.  Llongyfarchiadau cynnes iddo.