Siwan Richards

Siwan Richards

360 Clonc360

Taith Gylchol Llanwnnen

Mae’r daith hon yn eich arwain ar hyd lonydd tawel, trwy dir ffermio a dros yr Afon Grannell.

Brechiadau COVID-19 ar gael yn Llanybydder yr wythnos hon

Bydd y fan brechu symudol yn Maes Parcio Teras Yr Orsaf rhwng dydd Iau 15 a dydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

Dyfarnwyd y wobr am brosiect hanes a wnaed gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn yr ysgol. 

Llyfrgell Llambed i ailagor 

Bydd llyfrgelloedd Ceredigion, gan gynnwys Llambed, yn ailagor ddechrau mis Mehefin ar sail apwyntiad yn unig.

Cefnogaeth i fentrau cymunedol â syniadau mentrus

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi (GLlI) eisiau clywed gan unrhyw un sydd angen cefnogaeth i gwmpasu'r posibiliadau ar gyfer cyfleuster neu adeilad cymunedol er mwyn ei ddatblygu fel menter gymunedol.

33. Laura Jones, Llaeth Llanfair

Dyma’r 33ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Un o drigolion ardal Clonc yn cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod y pandemig

Mae Gillian Jones wedi bod yn cerdded bob dydd er mwyn cadw’n heini ac yn iach. 

Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

Llacio cyfyngiadau’n ofalus gyda niferoedd y Coronafeirws yn gostwng yn lleol.

Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 150 o achosion newydd wedi bod dros y 7 diwrnod diwethaf sy'n mynd â'r sir i 206.3 fesul 100,000 o'r boblogaeth (ar 1pm, 10 Rhagfyr 2020).

Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal 

Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i alluogi teuluoedd, ffrindiau ac ewyllyswyr da adael anrhegion ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal Ceredigion mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir.