Siwan Richards

Siwan Richards

360 Clonc360

Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid unwaith eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llambed.

Llyfrgell Llambed yn ailagor

Bydd Llyfrgell Llambed yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel o 22 Mehefin ymlaen. 

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig iawn

Rose Florence, un o breswylwyr Maesyfelin, Drefach, wedi cyrraedd carreg filltir nodedig.

Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

Bydd Safle Gwastraff Cartref Llanbed yn ail-agor ar 11 Mehefin ar gyfer gwastraff hanfodol.

Ysgol Bro Pedr yn helpu creu fisors gwyneb

Mae dros 300 fisor eisoes wedi eu cynhyrchu gan staff Ysgol Bro Pedr, Ysgol Penglais, Ysgol Bro …

Hafan Deg yn profi cyfleuster fideogynadledda

Cartref Preswyl Hafan Deg yw un o’r cartrefi sy’n profi technoleg newydd i gael clonc.

Lansio Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant yn y Gymraeg

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y …

Cynlluniau ariannu prosiectau seilwaith gwyrdd yn Llambed yn cael eu cyflwyno

Bydd ceisiadau yn cael eu cyflwyno am gyllid ar gyfer dau brosiect gwyrdd yn Llambed.

Sioe Geir a Beics cyntaf Plwy’ Gwenog

Ar ddydd Sul, 23 Mehefin, gwibiodd ceir a beics o’r gorffennol a’r presennol i Drefach, gyda seren …

Adroddiad cyntaf ‘Rhagorol’ i Ysgol Dyffryn Cledlyn

Mae addysgu, arweinyddiaeth a safonau yn Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi cael eu disgrifio fel …