Yvonne Davies

Yvonne Davies

360 Clonc360

Tafarn y Dderi, George, y Globe, y Crown Bach, y Three Horse Shoes, Priordy, y Plough a’r Swan

Wyddech chi fod cymaint o dafarnau wedi bod ar un ochr Stryd Fawr Llanbed?

Hen dafarnau Llanbed a’u stablau

Hanes hen dafarnau’r dref ym Mhapur Bro Clonc.

19 tafarn o leiaf yn y Stryd Fawr, Llanbed

Crynodeb o hanes tafarndai Llanbed a gyhoeddwyd ym Mhapur Bro Clonc.

Amgueddfa Llambed yn apelio eleni eto

Mae’r Amgueddfa wedi ail-agor erbyn hyn, a gobeithir y gwnaiff darllenwyr Clonc droi i mewn i weld …
Aelodau'r gymdeithas yn yr Hen Neuadd.

Cymdeithas Hanes Llambed

Y Bnr John Phillips, Cyn-gyfarwyddwr Addysg Dyfed, oedd y siaradwr gwadd yng nghyfarfod mis Ionawr.

Amgueddfa Llambed yn werth ei gweld

Mae’r Amgueddfa wedi bod ar agor ers blwyddyn bellach, ond mae’n syndod faint o bobol …