Clonc Mai 2021

Rhifyn 393 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychbant, Gorsgoch, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Alltyblaca, Blaencwrt, Cwrtnewydd, Llanwnnen, Llanllwni a Llanfair Clydogau.
– Lluniau a chanlyniadau Eisteddfod Capel y Groes
– Atgofion Dylan Lewis o Ddydd Gwener Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984.
– Cadwyn y Cyfrinachau Ffion Quon o Lanfair Clydogau.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cyflwyniad i naw o artistiaid Llanfair Clydogau gan Aerwen Griffiths.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn y CFfI.
– Gwerth y Papurau Bro gan Huw Edwards.
– Hanes Sioe Feirch Llanbed gan Gethin Morgan.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Hanes Arferion Sipswn gan Carys Wilson.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Ann Bowen Morgan.
– Edrych ar Enwau Lleoledd Lleol gan David Thorne.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud