Gorffennaf 2021

Rhifyn 395 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae rhifyn mis Gorffennaf Papur Bro Clonc yn cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Alltyblaca, Cwrtnewydd, Llanwnnen, Llanllwni, Llanfair Clydogau, Pumsaint, Gorsgoch a Phencarreg.
– Janet Evans a Dewi Davies yn enillwyr Medal Gee.
– Pobl Ifanc ein bro yn llwyddiannus yn Eisteddfod T.
– Barry Davies y postman lleol wedi cyflawni ei her.
– Hanes Cymdeithas Amaethyddol Llanbed gan Selwyn Walters.
– ‘Cymeriadau Bro’ – Dai Evans gan Sara Elan Jones.
– Atgofion Dylan Lewis o Ddydd Sul olaf Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984.
– Cadwyn y Cyfrinachau Alis Butten o Gellan.
– Lluniau Bwgabod Brain Llanfair Clydogau.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Edrych ar Enwau Lleoledd Lleol gan David Thorne.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– ‘Taro’r Nodyn’ – colofn Côr Meibion Cwmann a’r cylch.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud