Medi 2021

Rhifyn 396 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae rhifyn mis Medi Papur Bro Clonc yn cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cellan, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Cwrtnewydd, Llanwnnen, Llanllwni, Llanfair Clydogau, Blaencwrt, Gorsgoch a Phencarreg.
– Lowri Aur yn bencampwraig Autograss ac Ethan Rees a Elen Sisto Jones yn ennill cystadleuaeth Barddas.
– ‘Damwain Awyren yn ardal Silian’ gan Aled Evans.
– Cwis Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ Trigolion Llanybydder yn hel atgofion gan Gwyneth Davies.
– ‘Cymeriadau Bro’ – John Castell gan Ceri Jenkins.
– Mwy o ganlyniadau Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984.
– Cadwyn y Cyfrinachau Sion Williams ‘Trees’ o Lanbed.
– ‘Difyrion Digidol’ gan Deian ap Rhisiart.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Hanes Capel Maesyffynnon, Llangybi ar achlysur y daygorffori gan Stephen Morgan.
– Atgofion y Coleg Amaethyddol gan Dai Williams.
– Colofn ‘O’r Senedd’ gan Elin Jones AS.
– Colofn ‘O San Steffan’ gan Ben Lake AS.
– ‘Taro’r Nodyn’ – colofn Côr Meibion Cwmann a’r cylch.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud