Mehefin 2021

Rhifyn 394 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae rhifyn mis Mehefin Papur Bro Clonc yn cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychbant, Silian, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Alltyblaca, Cwrtnewydd, Llanwnnen, Llanllwni a Phencarreg.
– Atgofion Dylan Lewis o Ddydd Sadwrn olaf Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984.
– Cadwyn y Cyfrinachau Rhodri Hatcher y plymwr o Lanwenog.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Lluniau cerddwyr lleol yn codi arian tuag at Gymorth Cristnodol.
– Hanes sefydlu’r Cynghorydd Eirwyn Williams o Gwmann yn gadeirydd Cyngor Sir Gâr.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Dwy wobr leol yng Ngwobrau Heddlu Dyfed Powys 2020.
– Adolygiad o gyfrol Rhwng Teifi, Dyfi a’r Don gan Gillian Jones.
– Colofn ‘O’r Senedd’ gan Elin Jones AS.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Cefndir Neges Heddwch yr Urdd eleni a lluniau cyfraniadau aelodau lleol.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Lluniau ac adroddiad oedfa cyntaf Tŷ Cwrdd newydd Eglwys Efengylaidd Llanbed.
– Edrych ar Enwau Lleoledd Lleol gan David Thorne.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– ‘Taro’r Nodyn’ – colofn Côr Meibion Cwmann a’r cylch.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud