Mai 2022

Rhifyn 403 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 403 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llangybi, Pencarreg, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni a Llanfair Clydogau.
– Tîm Hoci Llanybydder yn ennill Cwpan De Cymru a Thîm Rygbi Ieuenctid Llanbed yn chwarae yn Stadiwm y Principality.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ Trigolion Llanybydder yn hel atgofion gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI.
– Cadwyn y Cyfrinachau Sara Jones o Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llwyddiannau rhedeg aelodau Clwb Sarn Helen.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Dathlu Cymreictod gan Rob Evans.
– Clwb Rotary Llanbed yn codi arian tuag achosion da.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Adroddiad Sioe Feirch Llanbed.
– Ela Mablen yn canu gyda Chôr Ieuenctid Cenedlaethol Gwledydd Prydain ac Only Kids Aloud.
– Agoriad Swyddogol Clwb Bowls Llanbed.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud