Gorffennaf 2022

Rhifyn 405 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn mawr rhif 405 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Llanwnnen, Gorsgoch, Llanybydder, Llanllwni a Llanfair Clydogau.
– Talentau yn byrlymu yn Llanwnnen – Twm Ebbsworth yn ennill y Goron a Catrin Jones yn ennill Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod yr Urdd.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes Carnifal Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI a chanlyniadau’r ddwy Rali.
– Cadwyn y Cyfrinachau Zoe Jones o Llangybi.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llwyddiannau rhedeg aelodau Clwb Sarn Helen a lluniau.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– O San Steffan gan Ben Lake AS.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.  Cwestiynu cynghorwyr Llanbed sydd wedi ymddeol.
– Ffurflen ymlaeodi a Chlwb Clonc.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud