Hydref 2022

Rhifyn 407 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn mawr rhif 407 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Pencarreg, Alltyblaca, Cellan, Llanwnnen, Gorsgoch, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Adroddiad a mwy o luniau Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan.
– Hanes Ella Richards y nyrs o Lanbed yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan Tim Boyle.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI.
– Cadwyn y Cyfrinachau Cari Jones, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llwyddiannau rhedeg aelodau Clwb Sarn Helen a lluniau.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Teyrnged arbennig i’r diweddar Dai (Ram) Jones gan y Parchedig Aled Lewis.
– Stori Fer fuddugol Elen Morgan yn Eisteddfod Capel y Groes.
– Adolygiad gan Elaine Davies o nofel newydd Heiddwen Tomos sef I’r Hen Blant Bach.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud