Mehefin 2022

Rhifyn 404 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 404 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cellan, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Silian, Pentrebach, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni a Llanfair Clydogau.
– Tîm Rygbi Merched Llanbed yn ennill y Plat yn Stadiwm y Principality.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes cwmni Evans Bros Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI.
– Cadwyn y Cyfrinachau Llion Herbert o Gwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llwyddiannau rhedeg aelodau Clwb Sarn Helen a lluniau.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker.
– Enwau Lleoedd Lleol gan David Thorne.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Tri o ddynion lleol yn seiclo Her LEJOG2022 o Land’s End i John O’Groats.
– Tomos Jones, Llanbed yn cynrychioli Tîm Criced Cenedlaethol Siroedd Cymru yn Lord’s.
– Cyffro wrth i Ganolfan Breswyl i Siaradwyr Newydd agor yn Llanbed gan Nia Llywelyn.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud