Tachwedd 2022

Rhifyn 408 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 408 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Pentrebach, Alltyblaca, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Silian, Ffarmers, Llanycrwys, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Lluniau Calan Gaeaf.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes Alltymynydd, Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI gyda Sioned Bowen Clwb Llanllwni a Carwen Richards Clwb Dyffryn Cothi yn ennill prif wobrau llenyddol Eisteddfod CFfI Sir Gâr.
– Cadwyn y Cyfrinachau Iestyn Evans, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Esyllt Ellis-Griffiths, Llanwenog yn Llysgennad Sir Nawdd y Sioe Fawr ac adroddiad Noson Bingo Apêl Canol y Sir yn Llanwnnen.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud