Mai 2023

Rhifyn 413 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 413 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws, Pencarreg a Llanfair Clydogau.
– Canlyniadau a lluniau lliw buddugwyr Eisteddfod Capel y Groes.
– Sylwadau’r Sinema ar ffilmiau Neuadd Cellan gan Gary Slaymaker.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies sef ychydig o straeon y Fferyllfa ar waelod Llanybydder dros y blynyddoedd.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Cerys Pollock, Cwmsychbant.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– Dion Teilo a Bryn Thomas, Clwb Golff Cilgwyn yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Agored Golff Dynion Cymru.
– Elonwy Thomas, Llanfair Clydogau yn chwarae Dartiau dros Gymru.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud