Ebrill 2023

Rhifyn 412 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 412 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cellan, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Alltyblaca, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws, Pencarreg a Llanfair Clydogau.
– Lluniau lliw buddugwyr Eisteddfodau Rhanbarth yr Urdd.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Adroddiad a lluniau am ddiwedd cyfnod i Gapel Llwynpiod.
– Sylwadau’r Sinema ar ffilmiau Neuadd Cellan gan Gary Slaymaker.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies sef cyfieithiad o hanesion Compton gan Pam Burke.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Leon Holmes, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Swyddogion newydd CFfI Ceredigion.
– Lluniau Parêd Gŵyl Dewi Llanbed.
– Colofn CFfI.
– Merched y Wawr Llanbed yn dathlu’r hanner cant.
– CFfI Llanllwni yn trosglwyddo sieciau i elusennau.
– Cerys Angharad yn ennill Cerddor Ifanc Dyfed..
– O San Steffan gan Ben Lake AS.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud