Hydref 2021

Rhifyn 397 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae rhifyn mis Hydref Papur Bro Clonc yn cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cellan, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Llanwnnen, Llanllwni, Llanfair Clydogau, Gorsgoch, Silian, Pentrebach, Alltyblaca a Phencarreg.
– Rhian Bambrey yn ennill Yr Ardd Orau yng Nghymru, gan Rhys Bebb Jones.
– Meithrinfa’r Dyfodol yng Nghellan yn mynd o nerth i nerth.
– “Rhowch i mi’r hen ffordd Gymreig o fyw…” Atgofion pentref Gorsgoch gan Martha Davies.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ Trigolion Llanybydder yn hel atgofion gan Gwyneth Davies.
– ‘Cymeriadau Bro’ – Rhythwyn Evans, Silian gan Delyth Evans.
– #AtgofGen Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984 gan Goronwy Evans a Trefina Jones.
– Cadwyn y Cyfrinachau Hanna Medi Evans o Gellan.
– Hanes Oedfa Sefydlu’r Parchedig Chris Bolton yn Weinidog ar Eglwysi Annibynnol Gofalaeth Bröydd Teifi.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Colofn y CFfI.
– Colofn ‘O San Steffan’ gan Ben Lake AS.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud