Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Safle Coed Blaenwern ar hen ystâd Glynhebog ar gael i’w brydlesu

Coed Cadw yn cynnig cyfle arbennig i'r gymuned fabwysiadu coedlan ar gyrion Llanbed.
Ysgol Llanllwni ym 1913..............

Hanes Ysgol Llanllwni sy’n 150 oed

Yn ystod yr wythnos hon bydd disgyblion Ysgol  Llanllwni yn nodi canrif a hanner o fodolaeth yr ysgol. Carnif a hanner o addysg a mwy!
lottery-pic

Prosiect Y Fasged Siopa yn cefnogi preswylwyr yng Ngogledd Ddwyrain Sir Gâr

Cynllun i ddod â bwyd iach a maethlon fforddiadwy i ardal Llanybydder.

Gwerthu canhwyllau ar gyfer Dathliad 150 Ysgol Llanllwni

Ysgol Llanllwni yn dathlu pen-blwydd arbennig yn 150 oed mewn ffordd amgen.

Sialens Adfent Actifiti i blant a theuluoedd!

Mewn cydweithrediad â Phrosiect Bwyd Llambed

Annog myfyrwyr i gael prawf Covid-19 cyn dychwelyd adref am y Nadolig

Bydd cael prawf cyn Rhagfyr 9 yn sicrhau digon o amser i unrhyw un sy'n profi'n bositif i hunanynysu

Holi barn y cyhoedd am greu llwybrau saff yng Ngheredigion

Y nod yw sicrhau bod y llwybrau cerdded a beicio ar gyfer y gymuned gyfan

Lansio Y Farchnad: Busnesau bach eich bro mewn un man

Heddiw, mae'r lle ar y we sy'n eich helpu i siopa'n lleol yn mynd yn fyw ar wefannau Bro360.

Y gymuned yn addasu wrth i’r Coronafeirws gynyddu

Disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol Bro Pedr, i hunan-ynysu.

Poblogaidd wythnos hon

Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

Mae talu am barcio heb arian parod yn cael ei gyflwyno ym meysydd parcio Llanbedr Pont Steffan i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19 sy'n gysylltiedig â thrin a thrafod arian parod.

Cyhoeddi ymgeisydd y Ceidwadwyr ar gyfer etholiadau Senedd Cymru  

Dyma’r ail waith i Amanda Jenner sefyll yn etholaeth Ceredigion 

Disgyblion blwyddyn 2 Ysgol Carreg Hirfaen yn hunan-ynysu

Mae unigolyn yn yr Ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19.

Tafarn y Dderi, George, y Globe, y Crown Bach, y Three Horse Shoes, Priordy, y Plough a’r Swan

Wyddech chi fod cymaint o dafarnau wedi bod ar un ochr Stryd Fawr Llanbed?

Ysgolion yn ardal Aberteifi yn cau am bythefnos

21 o achosion wedi’u cofnodi yng Ngheredigion ddydd Sul (Tachwedd 22)

Gwesty yn Llanybydder yn cau tan 4ydd Rhagfyr

Aelod agos o deulu Cross Hands wedi profi’n bositif am Covid-19.

Cau Uned dan 5 Ysgol Bro Pedr am bythefnos

Disgyblion y Dosbarthiadau Derbyn i hunan-ynysu ar ôl i’r Ysgol dderbyn gwybodaeth am achos COVID-19

Rhybudd coronafeirws i drigolion Ceredigion wrth i nifer yr achosion barhau i gynyddu

Y nifer fwyaf o achosion positif ers dechrau'r ymlediad, meddai'r Cyngor Sir

Newyddion da o lawenydd mawr

Tro pedol ynglyn â goleuadau Nadolig Llanbed
IMG_7141

Cred beth ti’n gweld a hanner beth ti’n clywed

Ymateb Tom Trees i gwestiynau 'Cadwyn Cyfrinachau' Papur Bro Clonc

Galw ar Lywodraeth Prydain i dalu costau postio busnesau bach

Rhaid sicrhau amodau teg i siopau Ceredigion dros y Nadolig, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol

Cyflwyno hysbysiad gwella i dafarn yn Llanbedr Pont Steffan

‘The Ivy Bush Inn’ wedi eu rhybuddio gan Swyddogion Diogelu’r Cyhoedd

Agor ceisiadau Grant Celfyddydol er cof am Anna Evans

Y gronfa wedi ei sefydlu er mwyn parhau a’r gwaith wnaeth Anna gyda’r gymuned.

Eisteddfod Ceredigion 2021: Beth fydd ei gwaddol?

Prosiect Fory fu'n annog y Cardis i gynllunio sut gall ymweliad yr ŵyl wneud gwahaniaeth i'w bro

Siopa’n lleol

Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.

Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy'n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

T L Thomas & Son

Yn gwerthu deunydd adeiladu, ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer

Creative Cove

Creative Cove

Celf a chrefft, deunydd ysgrifennu, mapiau, cardiau cyfarch, anrhegion a mwy.