Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Cyd-addoli ar Zoom

Ni allwn bellach ddychmygu bod heb Zoom.

Ap i helpu cleifion strôc aros adref i wella yn y pandemig

"Does dim dwywaith bod pandemig Covid-19 wedi gosod heriau ychwanegol ar gleifion strôc a'u teuluoedd”

Dychwelyd pêl i ferch o Iwerddon… ar ôl iddi arnofio i Gymru

Roedd pêl Aoife Ní Niocaill wedi anobeithio ar ôl colli ei phêl yn y môr ond mae hi bellach yn disgwyl iddo gael ei bostio yn ôl iddi

“Cynnydd mawr” yn rhaglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Bron i hanner o weithwyr gofal iechyd wedi derbyn eu dos cyntaf

Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymateb i “siom wirioneddol” y Setliad Cyllid Llywodraeth Leol

Bydd codi'r dreth gyngor a thoriadau’n “anochel”, medd Arweinydd y Cyngor, a bydd yn rhaid "edrych ar golli staff".

Cynghorydd tref Llanbedr Pont Steffan yn ymddiswyddo yn dilyn honiadau o fwlio

Cyhuddo aelodau'r Cyngor Tref a'r gymuned leol o gamdriniaeth wyneb-yn-wyneb ac ar-lein

Gohirio Sioe Feirch Llanbed 2021

Pwyllgor Sioe Feirch Llanbed yn gohirio’r Sioe tan Ebrill 23ain 2022

Trydariad merch leol am lofrydd o Sir Benfro yn firol

Ysgrifennodd Elin Gwyther am brofiad ei thad yn chwarae dartiau gyda John Cooper.

Rhythwyn Evans yw’r cyntaf i dderbyn brechlyn rhag Covid19 yn Llanbed

Grŵp Meddygol Bro Pedr wedi derbyn eu cyflenwad cyntaf o 300 dos AstraZeneca.

Poblogaidd wythnos hon

Prosiect newydd grŵp garddio Menter Silian o fudd i natur a’r gymuned

Pentref Silian yn derbyn pecyn natur wrth Cadwch Gymru’n Daclus 

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn dechrau brechu o fewn yr ychydig wythnosau nesaf

Beth yw’r trefniadau ar gyfer brechlyn Covid19 yn ardal Llanbed a Llanybydder?

Cadeirydd Bwrdd Anifeiliaid NFU Cymru yn galw ar berchnogion cŵn i gadw eu hanifeiliaid o dan reolaeth

Collodd Wyn Evans saith dafad mewn ymosodiad, tra bod pump arall wedi eu hanafu

Cyrch arfog ar unigolyn yn Llanbed bore ‘ma

Pedwar o heddlu arfog a chi heddlu yn dal gŵr ar Heol Llanfair.

Leighton, Gerwyn Price a’r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr dartiau

Yn sgil llwyddiant Cymro ym Mhencampwriaeth y Byd, beth yw dyfodol dartiau fel camp yn lleol?

Clonc360 yn cyrraedd carreg filltir wrth gyhoeddi 1,000fed stori leol

“Ni ellir gorbwysleisio cyfraniad Clonc360 at fywyd a chymdeithas ardal Llanbed”

3008

Gwasanaeth ailgylchu coed Nadolig yn Llambed

Eleni mae Gwasanaethau Coed Llambed yn cynnig gwasanaeth ailgylchu coed Nadolig, a'r arian i gyd yn mynd at achos da

Y stori orau ar Clonc360 yn 2020: dewis y bobol

Cyfle i bobol Llanbed a'r cylch bleidleisio am eich hoff stori leol

Rhaid mynd mas i ganol y bobl a bod yn rhan o’r gymuned

Cyfweliad â Goronwy Evans ar ei anrhydeddu â’r MBE am ei waith elusennol a'i gyfraniad i'r gymuned.

Mae angen Diffoddwyr Tân Ar Alwad newydd ar Lanbed

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rectriwtio Diffoddwyr Tân yn lleol.

Beth yw’r trefniadau casglu sbwriel dros yr Ŵyl?

Pryd fydd sbwriel y Nadolig yn cael ei gasglu yn lleol eleni?

Pa Fferyllfeydd sydd ar agor dros yr Ŵyl?

Rhestr o Fferyllfeydd lleol sydd ar agor dros y dyddiau nesaf.

Gwasanaeth Diolch i Cen Llwyd 

Gwasanaeth i ddiolch i'r Parchedig Cen Llwyd ar ddiwedd ei gyfnod fel gweinidog llawn amser.

Ar ba simdde yn yr ardal yr arferai Sion Corn eistedd?

Roedd Santa ar y simdde yn arfer bod yn atyniad i bobl o bell ac agos.

Siopa’n lleol

Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.

Mulberry Bush

Mulberry Bush

Gwerthwyr bwyd a nwyddau iachus ers dros 30 mlynedd.

Golwg

Cylchgrawn newyddion a materion cyfoes Cymru. Hefyd yn cynhyrchu Wcw, Lingo Newydd, golwg360, Bro360