Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Swyddogion Ysgol Bro Pedr 2021-2022

Cyflwyno Tîm o Swyddogion newydd yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer 2021-2022.

Silffoedd gwag mewn archfarchnad leol

Dim llysiau na ffrwythau yn y Co-op yn Llanbed bore ‘ma.

Dewis Richard Lewis i fod yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

Ar hyn o bryd, mae Richard Lewis yn Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Lloegr

Taith Gylchol Llanwnnen

Mae’r daith hon yn eich arwain ar hyd lonydd tawel, trwy dir ffermio a dros yr Afon Grannell.

49. Nicola Harries, Cascade – y flwyddyn a fu

Dyma’r 49fed mewn cyfres o gyfweliadau â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Un o raddedigion Astudiaethau Canoloesol yn parhau â’i astudiaethau yn Llambed er mwyn mynd yn Offeiriad.

Syrthio mewn cariad â'r campws a oedd wedi'i leoli yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

Ymdrechion y siopau gyda #Llanbedyneiblodau

Dyma luniau siopau’r dref wedi eu haddurno â blodau

Myfyrwraig aeddfed a fu’n astudio yn Llambed newydd raddio â gradd dosbarth cyntaf

Astudio Athroniaeth ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant a graddio yn 60 oed.

Poblogaidd wythnos hon

Tref hardd yw #Llanbedyneiblodau

Mae’n werth gweld y blodau ar strydoedd a siopau’r dref eleni.

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid

Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr

Gweithgareddau a sesiynau i chi allu parhau i gymdeithasu a byw yn Gymraeg yn ystod Haf 2021.

Myfyriwr Diwinyddiaeth ac Athroniaeth yn cwblhau ei gradd ar ôl dychwelyd o America

“Mae Llambed yn gampws mor arbennig... mae’n hardd, yn fach ac yn unigryw.”

Brechiadau COVID-19 ar gael yn Llanybydder yr wythnos hon

Bydd y fan brechu symudol yn Maes Parcio Teras Yr Orsaf rhwng dydd Iau 15 a dydd Sadwrn 17 Gorffennaf.

Mor mor braf clywed canu byw a gweld perfformiad byw

Elliw Gwarffynnon yn rhan o berfformiad ‘Clera’ gan Arad Goch ar strydoedd Llanbed.

Ysgol Bro Pedr yn ennill gwobr Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig 2021

Dyfarnwyd y wobr am brosiect hanes a wnaed gan ddisgyblion Blwyddyn 8 yn yr ysgol. 

Gwerthu 370 o dda stôr ym Mart Llanybydder

Adroddiad Mart Llanybydder ddydd Sadwrn gyda trêd arbennig o dda.

Edwyn Williams yn ein cymell i fod yn anhunanol.

Cwrdd Bethel Parc-y-rhos 11eg Gorffennaf 2021.

Sgiliau arbennig teulu Awelon wrth chwarae dartiau

Y pedwar yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rhyngwladol yn Gibraltar. 

Galw am help i gynnal llwybrau diogel i bobol gael “mwynhau cefn gwlad hyfryd ein sir”

Cyngor Ceredigion yn chwilio am gontractwyr i reoli llwybrau cyhoeddus

Arddangosfa Gelf Llanfair Clydogau yn digwydd eleni

Amrywiaeth o waith o beintiadau, printiau leino, colograffiau, gwaith cerameg, ffelt a metal.

Dim Sioe Amaethyddol yn Llanbed eleni eto, ond dyma ychydig o’i hanes

Sefydlwyd y gymdeithas mewn cyfarfod yng Ngwesty'r Llew Du mor bell nôl â’r 5ed Rhagfyr, 1846.
Dai Evans yn ei swydd fel Plismon

Dai “PC330” Evans – Cymeriad Bro

Cymeriad Bro mis Gorffennaf ym Mhapur Bro Clonc yw Dai Evans o Lambed.

Siopa’n lleol

Mark Lane

Mark Lane

Becws sydd yn cynnig bwyd ffres.

Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o'r fferm mewn boteli gwydr.

Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy'n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Gwawrffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol blasus wedi'i basteureiddio, mewn boteli gwydr.