Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Lowri Jones yn arwain trafodaeth ymhlith aelodau a chyfeillion Bethel

Beth yw'r ffordd ymlaen ym Methel Parc-y-rhos?

Bod yn fos ar fy hunan

Rhodri Hatcher o Lanwenog yn rhannu ei gyfrinachau ym Mhapur Bro Clonc.

Comisiynydd Heddlu eisiau barn y bobol ar y gefnogaeth i ddioddefwyr trais a throsedd

“Mae hwn yn ymgynghoriad hanfodol a gobeithio y gall cymaint o bobl â phosibl ymateb"

Cyfweliad gyda Delyth

Delyth Evans yn ail yng nghystadleuaeth Dramodydd Ifanc Eisteddfod T 2021

Delyth yn trafod ei gwaith a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth y Dramodydd Ifanc.

Sioned Howells yn ennill Prif Lenor Eisteddfod T 2021

Sioned yn ateb cwestiynau am ei gwaith buddugol.

Densil Morgan i draddodi darlith arlein

Theologia Cambrensis: siâp diwinyddiaeth Gristnogol yng Nghymru yn ystod y 19eg ganrif.

Tanysgrifio’n ddigidol i Bapur Bro Clonc

Cynllun Bro360 yn cydweithio â Phapur Bro Clonc er mwyn darparu cyfleuster tanysgrifio digidol.

O ddillad trendi i ddiffodd tanau

Mae Angharad Williams o Siop Lan Llofft wedi llwyddo ar gwrs offer anadlu gyda’r frigâd dân.

Ben Lake yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig am gefnogaeth allforio ar gyfer cwmniau lleol

Aelod Seneddol Ceredigion wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau i "helpu busnesau lleol i oroesi ac atgyfnerthu yn dilyn y pandemig"

Poblogaidd wythnos hon

Tŷ Cwrdd newydd sbon yn Llanbed

Cyrddau wedi dechrau yn adeilad newydd Eglwys Efengylaidd Llanbed drws nesaf i’r Hedyn Mwstard.

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn cynnal y clinig brechu Covid olaf

Ydych chi wedi derbyn eich ail frechiad eto?

Sioned Howells o New Inn yn ennill Prif Lenor Eisteddfod T

Aelod CFfI Llanllwni yn ennill prif wobr yr Urdd heddiw.

Y Postmon lleol wedi cwblhau ei her

Barry Davies o Lanbed sydd erbyn hyn wedi cerdded o amgylch Cymru gyfan i godi arian tuag at Ymchwil Cancr.

Delyth Evans o Silian yn ail fel prif ddramodydd

Yn Eisteddfod T yr Urdd heddiw, braf oedd gweld Delyth ar y llwyfan.

Osian Jones yw brenin “chants” Ceredigion

“Gallai’n sicr ddychmygu hon yn gweithio fel chant go iawn mas yn Rhufain a Baku tase modd i’r Wal Goch deithio yno i gefnogi’r tîm cenedlaethol"

Murlun Newydd yn Ysgol Bro Pedr

Theatr Genedlaethol Cymru yn gweithio’n greadigol gydag 16 o ddisgyblion Ysgol Bro Pedr.
5A52C9FE-1636-47EB-ACF9

Bwganod Brain Llanfair Clydogau

Cystadleuaeth lwyddiannus a phoblogaidd yn y pentref dros benwythnos gŵyl y banc.

#CelfLlanfair – Aerwen Griffiths yn mynegi teimladau am y tirlun

Yr olaf mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

Cwrdd Bethel ar y testun ‘Creadigaeth Duw’

Cwrdd dan ofal Alun Jones gyda chymorth Lola.

#CelfLlanfair – David Hardy arlunydd celf gain

Yr wythfed mewn cyfres o bytiau am artistiaid Llanfair Clydogau.

Gillian Elisa yng nghynhyrchiad Dan y Wenallt yn Llundain

Actores o Lanbed â rhan yng nghampwaith Dylan Thomas.

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn agos iawn at ddiwedd y Rhaglen Frechu

Galw hefyd ar bawb yng ngrŵp 6 o gleifion i gysylltu am ail frechiad.

Y Postmon lleol yn cerdded Clawdd Offa

Barry Davies o Lanbed sy'n cerdded i godi arian at elusen sy'n agos iawn i'w galon.

Siopa’n lleol

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.

J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.

Siop Y Smotyn Du

Siop Y Smotyn Du

Llyfrau Cymraeg gan awduron Cymraeg a Chymreig.

L P-D

L P-D

Cynllunio a chreu eitemau unigryw a llaw.