Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Cymrawd Anrhydeddus o’r Drindod Dewi Sant yn cynnal lansiad llyfr yn y DU ar Gampws Llambed

Mae Cymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy’n dod o America, wedi cynnal lansiad swyddogol ei llyfr yn y DU ar gampws Llambed.

Bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llanbed a Chaerfyrddin

Bydd y bysiau dîsl presennol yn cael eu cyfnewid am rai trydan erbyn diwedd 2022

Lansio sefydliad newydd sy’n herio’r cysyniad o heddwch

Cafodd y sefydliad ei lansio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed dros y penwythnos

Cydnabod gwaith Cyngor Sir Caerfyrddin wrth fynd i’r afael â cham-drin domestig

Bron i 2,880 o bobol yn Sir Gaerfyrddin wedi dweud eu bod yn dioddef cam-drin domestig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

Pencampwr Enduro Prydain

Sion Aled Evans o Gwmann yn cael ei goroni yn Bencampwr Enduro Ieuenctid Prydain 2021

Newyddion Menter Gorllewin Sir Gâr

Gwybodaeth am weithgareddau Nadoligaidd arbennig y Fenter Iaith.
3A42DCD4-4649-404C-A722

Casi Gregson yn cynrychioli Cymru a dilyn ôl traed ei thad

Merch o Lanbed yn chwarae pêl-droed dros dîm dan 16 merched Cymru

Eisteddfod CFfI Cymru

Dewch i ddilyn hanes yr Eisteddfod
DC8CA342-DFA6-404B-B066

Ysgol Bro Pedr yn codi arian tuag at elusen Plant Mewn Angen

Yn ystod Dydd Gwener 19eg Dachwedd, roedd gweithgareddau lu i godi arian tuag at Blant Mewn Angen.

Poblogaidd wythnos hon

Ymgynghori ar Bentref Bwyd newydd yn Llanbed

Dywedwch eich barn am y datblygiadau arfaethedig ar Heol Pontfaen.

Lansio llyfryn sy’n “siŵr o ddod â phob aelod o’r gymuned at ei gilydd i fwynhau amrywiol weithgareddau”

Bydd 'Bro Ni' yn cael ei lansio yn y Galeri yng Nghaernarfon heno (19 Tachwedd), a bydd modd cael gafael ar y llyfryn o nifer o siopau llyfrau Cymraeg

Papur Bro Clonc wedi gwerthu mas yn siopau Llanybydder

Gwyneth Davies y golygydd sy'n trafod apêl rhifyn Tachwedd Clonc

Parcio am ddim cyn y Nadolig

Bydd meysydd parcio Talu ac Arddangos y Cyngor yn Llambed am ddim ar y tri dydd Sadwrn cyn y Nadolig. 
Dr Gwawr Taylor

Aberystwyth yn Penodi Ysgrifennydd Newydd y Brifysgol 

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Dr Gwawr Taylor i swydd Ysgrifennydd y Brifysgol.
A9A36698-872F-4E60-A02F

Dros hanner y gwartheg yn Ffair Fartin Llanybydder yn gwerthu am dros £1,000 y pen

Dros 400 o wartheg ym marchnad Llanybydder Ddydd Sadwrn.
Doreen ac Alun.

Hanes Doreen Evans, Gorsgoch oedd yn faciwî o Lerpwl. 

 hithau’n Sul y Cofio, Doreen Evans a ddaeth i fyw ym mhentref Gorsgoch adeg yr Ail Ryfel Byd sy’n rhannu ei hatgofion. 

Ysgol Bro Pedr yn Cofio. 

Ar yr 11eg o Dachwedd am 11, distawodd y wlad i gyd, gan gynnwys disgyblion ac athrawon Bro Pedr. 
Gorowny-Evans-Procior-Cof

Goronwy Evans yn procio’r cof ar ôl 50 mlynedd o wasanaethu’r gymuned

Yr wythnos hon cyhoeddir atgofion y cymeriad unigryw Goronwy Evans o Lanbed. Mae Procio’r Cof (Y Lolfa) yn cynnwys hanesion di-ri am gymeriadau a digwyddiadau ardal Llanbedr Pont Steffan a thu hwnt.
CEA76049-DE4F-401B-8E86

Ken Gwarallt yn cyfnewid cap â’r Welsh Whisperer

Cymeriad Bro rhifyn Tachwedd Papur Bro Clonc
A53AB072-0193-41D1-A4E0

Archfarchnad yn Llanbed wedi bod ar gau am gyfnod

Bu’r Co-op ar gau ddoe am ychydig oherwydd problemau gyda’r oergelloedd.

Marwolaeth myfyriwr gyda TB yn Llanbed

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn nodi cysylltiadau â’r ymadawedig er mwyn cynnig sgrinio iddynt.

Hapus, parchus ac yn barod i helpu.

Daniel Davies o Lanfair Clydogau sy’n ateb cwestiynau ‘Cadwyn y Cyfrinachau’ ym Mhapur Bro Clonc.

Agor canolfan fusnes newydd gwerth £3.1m yn Llanbedr Pont Steffan

“Os ydym am lwyddo i achub canol ein trefi, mae angen ymyrraeth gydgysylltiedig radical arnom”

Siopa’n lleol

Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o'r fferm mewn boteli gwydr.

Watson & Pratts

Watson & Pratts

Siop fwyd yn Llambed sy'n arbenigo mewn cynnyrch ffres organig.

Kate's Makes

Kate’s Makes

Nwyddau wedi'u gwneud â llaw i ansawdd uchel.

Melysion Mam

Cwmni bach o Gribyn sy'n gwneud ffyj a phethau blasus eraill

Rhifynnau digidol