Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Nôl i’r ysgol i ddisgyblion Bro Pedr.

Cyhoeddi cynlluniau i ail-gyflwyno pawb i’r ystafell ddosbarth yn ddiogel.

“Croeso aruthrol” i’r Cymro Cymraeg sy’n Brif Gopyn yn Lloegr

Trigolion gogledd-ddwyrain Lloegr yn debyg i Gymry Llanelli, meddai Richard Lewis

Storfa o Lyfrau yn Siop y Smotyn Du

Beth am ddathlu Diwrnod y Llyfr yn Llanbed?
Moch Daear

Canfod Moch Daear Marw 

Canlyniadau chwe blynedd gyntaf prosiect #aberTB.

Y Cardis yn Cynnig Bargen

Anaml fyddwch hi’n clywed fod y Cardis yn cynnig bargen ond pan mae’n digwydd, mae angen manteisio!

Bwrdd Iechyd Hywel Dda: annog pobl i gael prawf Covid-19 os oes ystod ehangach o symptomau

Y bwriad yw eu galluogi i ddod o hyd i achosion cudd o’r feirws sy’n lledaenu'n anhysbys yn eu cymunedau

Covid, Ceisiau a Chardiau Coch: Y Chwe Gwlad hyd yn hyn

Hanes y Chwe Gwlad hyd yn hyn
153238341_105557854915613

Cronfa Uwchraddio Band Eang Ceredigion


Cynllun ffibr band eang sy’n dod i Lanybydder a’r ardaloedd cyfagos yn y misoedd nesaf.

Tafarn olaf Cwmann o dan fygythiad

Cynlluniau i newid y defnydd o dafarn yn 2 fflat preswyl, gan adael Cwmann heb dafarn o gwbl.

Poblogaidd wythnos hon

Diwedd cyfnod i Hen Dafarn y Ram

Rhoddwyd caniatad mewn apêl ar gyfer 3 annedd preswyl yn lle tafarn yng Nghwmann.

45 mlynedd ers cychwyn ymgyrch gwrthgyffuriau Operation Julie

“Mae hi’n stori mor anhygoel, byddai neb wedi breuddwydio bod y fath beth wedi digwydd!"

50 o benillion am Gynhaeaf Gwair yn ardal y Ram

Cân a gyhoeddwyd yn 1925 yn ymddangos yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc.

Her Llanbedr i Lampeter wedi ei chyflawni

Ysgol Bro Pedr yn gorffen yr her o gerdded, rhedeg a beicio 3,500 milltir.

Problem fawr â chyflenwad dŵr ardal Llanbed

Mae presenoldeb faniau a loriau Dŵr Cymru yn amlwg iawn yn nhref Llanbed heddiw.

Adroddiad Mart Llanybydder sy’n ehangu

500 o dda stôr o safon eithriadol o uchel ym Mart Llanybydder ddydd Sadwrn.

Ficer newydd Pencarreg, Cwmann, Llanycrwys, Cellan a Llanfair Clydogau

Bu cychwyn gyrfa yng nghanol pandemig yn brofiad heriol tu hwnt i'r Parchedig Carys Hamilton.

Cyngor Ceredigion yn annog trigolion i barhau i ddilyn y canllawiau ar ôl derbyn brechlyn Covid-19

Daw hynny, wedi i'r ffigyrau diweddaraf ddangos bod 20.1% o boblogaeth y Sir wedi eu brechu

Meddygfa Llanbed ar y trywydd iawn gyda’r rhaglen frechu

Dros fil o gleifion 70 i 74 oed wedi derbyn brechlyn a rhaglen 65 i 69 oed yn dechrau wythnos nesaf.

Noson i Godi Calonnau yn Llanfair Clydogau

Adloniant byw i bawb yn eu ceir yn ystod cyfyngiadau'r Coronafeirws.

Hanes Gorsaf Drenau Llanybydder

Atgofion trigolion yr ardal am Orsaf Llanybydder ym Mhapur Bro Clonc.

Marchnad y Werin San Ffolant yn Llanbed y Dydd Sadwrn hwn

Cyfle i siopa unwaith eto ond cynnyrch bwyd yn unig yn y marchnad unigryw hon am y tro.

Byddai penwythnos tri diwrnod yn neis

Cyfrinachau Gareth John o Lanbed yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc.
IMG_0782

£490 wedi ei godi wrth ailgylchu coed Nadolig

Gwasanaeth ailgylchu coed llwyddiannus yn Llambed.

Siopa’n lleol

J H Roberts a’i Feibion

Arwerthwyr nwyddau trydanol annibynnol yn Llanbedr Pont Steffan.

L P-D

L P-D

Cynllunio a chreu eitemau unigryw a llaw.

Gwawrffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol blasus wedi'i basteureiddio, mewn boteli gwydr.

Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o'r fferm mewn boteli gwydr.