Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Cwyno am “ddiffyg cyfathrebu” ynglŷn â chanolfan lles Llambed

Mae bwriad i'r ganolfan newydd fod yn rhan o fenter Hybiau Lles Ceredigion

Ein tref fach fawr ni

Sdim ishe mynd ymhell i gael y gorau.

Paratoi i gyflwyno strategaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru

Mae'r Portffolio Achos Busnes yn barod i gael ei gyflwyno i Lywodraethau Cymru a Phrydain

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Cyfrinachau Sion ‘Trees’

Sion Williams o Wasanaethau Coed Llanbed sy'n ateb cwestiynau 'Cadwyn y Cyfrinachau' Papur Bro Clonc

Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Alpha Evans o Lanbedr Pont Steffan sydd wedi ennill yr Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi gyntaf, sy’n werth £3,000.

Meithrinfa’r Dyfodol yn mynd o nerth i nerth 

Asesiad Arolygiaeth Gofal Cymru wedi rhoi’r adborth gorau meant erioed wedi cael ers agor.

Parti Pampro, Mawrth Mwdlyd, Shwmae Sumae a mwy

Newyddion am weithgareddau Menter Gorllewin Sir Gâr.

Simon Wright wedi’i benodi yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, ysgrifennwr bwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod).

Poblogaidd wythnos hon

258 o achosion coronafeirws newydd wedi’u cofnodi yn ardal bwrdd iechyd Hywel Dda

Cyfanswm yr achosion ar draws y tair sir bellach yn 26,630 – 16,421 yn Sir Gaerfyrddin, 6,679 yn Sir Benfro a 3,530 yng Ngheredigion

Swyddogion wedi cael eu bygwth wrth roi hysbysiadau a dirwyon i safleoedd trwyddedig yng Ngheredigion

39 o hysbysiadau gwella, naw hysbysiad cosb benodedig, pum hysbysiad cyfarwyddyd, saith hysbysiad cau a phedwar hysbysiad gwahardd wedi eu rhoi

Llanybydder 0 Llambed 22

Pwynt bonws i'r ymwelwyr ar Barc OJ

Llai o blant yn gorfod cael eu gwarchod rhag niwed yng Ngheredigion

Er hynny, mae cynnydd wedi bod yn y nifer o oedolion sydd mewn perygl o niwed

Cyfyngiadau ar gleifion ym meddygfeydd Llambed a Llanybydder

Daw hyn yn dilyn cynnydd sylweddol mewn canlyniadau prawf Covid-19 positif yn yr ardal

Clwb Rotary Llanbedr Pont Steffan

Yn cefnogi elusennau yng Nghymru a Cenia yn 2021-22

Drysau Meddygfeydd Bro Pedr yn cau oherwydd Covid

Nifer peryglus o uchel o achosion Covid yn golygu mesurau meddygol llymach yn Llanbed a Llanybydder.

Trêd arbennig o dda yn parhau yn y Mart

Adroddiad Mart Da Stôr yn Llanybydder ar yr 11eg Medi.

Pedwar ffermwr ifanc o Geredigion yn dod i’r brig yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch

Fe ddaethon nhw i’r brig yn y gystadleuaeth yn y Sioe Frenhinol Rithwir eleni.

Galwad frys ar breswylwyr ardal Hywel Dda sy’n disgwyl ail ddos o frechlyn Moderna

Annog pobol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i wirio eu cerdyn brechu, a dod ymlaen os ydyn nhw’n aros am ail ddos o Moderna

Swydd newydd: Cadwyn Teifi

Cyfle i weithio fel swyddog yn cyflwyno Cristnogaeth i ddisgyblion ardaloedd Llanbed a Thregaron.

Cyngor Ceredigion yn monitro sefyllfa prinder gyrwyr HGV

Maen nhw'n cydnabod bod Brexit a Covid-19 yn rhai o'r risgiau mwyaf i'r diwydiant

Bywyd newydd i adeilad gwag yn Llambed

Adnewyddu a defnyddio adeilad hen siop Spar eto. 

Siopa’n lleol

Cascade

Cascade

Gwerthwyr blodau yn Llambed.

Inspired

Inspired

Cynhyrchion aromatherapi, bomiau bath, rhoddion arbenigol a chrisialau.

Llaeth Llanfair

Llaeth Llanfair

Llaeth ffresh o'r fferm mewn boteli gwydr.

Jimo (Gwisgo Colur)

Cyfle i brynu, ac i ddysgu mwy am golur newydd.

Rhifynnau digidol