Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Dwi ddim reli yn mynd yn ‘embarrassed’

Cyfrinachau Hanna Medi o Gellan ym Mhapur Bro Clonc

Beicwyr o Lambed yn ymgymryd â Her Canser 50 Jiffy

500 o feicwyr yn codi arian at achos da drwy feicio 50 milltir o un ddinas i'r llall.

Yn llawn bywyd, yn llawn hanes, ac yn barod i droi ei law at beth bynnag a ddaw

Delyth Evans sydd wedi ysgrifennu am ei thad-cu Rhythwyn Evans yng ngholofn 'Cymeriadau Bro' Clonc.

Cwrdd Diolchgarwch Bethel 2021

Y Parchedig Carys Hamilton yn trafod amser.

Llambed 34 – Aberaeron 14

Gêm dderbi yn gorffen gyda phwynt bonws i’r tîm cartref!

Lansio sioe newydd ar ddiwrnod T. Llew Jones

'Pa well ffordd i ddathlu Diwrnod T Llew Jones nag wrth lansio sioe a fydd yn ysbrydoliaeth i awduron y dyfodol'

IMG_9374

Torri record arall ym Mart Llanybydder!

Arwerthiant llwyddiannus arall yn Llanybydder a'r mart yn orlawn

CLONC mis Hydref

Straeon dirifedi yn eich Papur Bro!                              
243043104_1627704684099776

Yr athletwyr o Fro Pedr sy’n serennu ar lwyfan cenedlaethol

Ar ddydd Sadwrn, y pumed ar hugain o Fedi, cynhaliwyd cystadlaethau athletau Trac a Maes yn Moorways, Derby. Braf yw nodi bod yna gynrychiolaeth o Ysgol Bro Pedr yn nhîm Cymru. 

Poblogaidd wythnos hon

Her Tri Chopa

Cwmni CARA yn cerdded y tri chopa a chodi £7000 at elusennau

Deiseb ar-lein i gadw gwasanaethau heddlu hanfodol yn yr ardal

Galw am ganslo israddio peryglus timau ymateb yr heddlu yn ardal Llanbed. 

Diffyg gofalwyr maeth sy’n siarad Cymraeg yng Ngheredigion

Dim ond un sydd â sgiliau Cymraeg o'r safon uchaf

Buddugoliaeth i Dîm Ieuenctid Llanbed

Llanbed yn trechu Ieuenctid Athletic Caerfyrddin mewn tywydd garw.

Chwaer a brawd yn bencampwyr o Barc-y-rhos

Beca ac Osian yn profi llwyddiant mawr yn y byd athletau ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol.

Carwyn a’r criw yn annog dychwelyd i’r llwyfan

Aelod o staff Arad Goch yn un o awduron cyfrolau o 12 drama i actorion ifanc

Llanybydder i fod yn dref glyfar

Llanybydder i dreialu system Di-wifr tref.

Nifer achosion Covid-19 yn parhau i fod yn sylweddol yng Ngheredigion

Mae cyfraddau heintio bron â chyrraedd 1,000 achos ym mhob 100,000 o'r boblogaeth

Gwobrwyo gohebwyr yn y Glonc Fach

Criw da yn trafod straeon yn Noson Clonc360.

John Castell y Cymeriad Bro

Portread un o brif gymeriadau Llanbed ym Mhapur Bro Clonc.

Sefyllfa gofal cartref yng Ngheredigion wedi gwaethygu dros yr haf

Mae sawl sir yng Nghymru wedi nodi bod galw digynsail am ofal yn y cartref a diffyg staff wedi achosi straen

Dechrau Cangen YesCymru yn Llambed 

Grŵp gwleidyddol newydd yn Llambed.
clonc360

Clonc fach, paned a chacen am ddim!

Clonc360 yn gwahodd pobol y fro i noson gymdeithasol yng nghaffi'r Hedyn Mwstard 

Ehangu gwasanaethau bws Fflecsi i orllewin Cymru

Bydd Fflecsi a Bwcabus yn cyfuno fel rhan o gynlluniau Trafnidiaeth Cymru ar gyfer teithio cyhoeddus

Siopa’n lleol

Gwawrffynnon

Llaeth Gwarffynnon

Llaeth lleol blasus wedi'i basteureiddio, mewn boteli gwydr.

Blaguro

Blaguro

Cardiau, printiau, dillad a mwy yn y Gymraeg.

D L Williams

D L Williams

Gwerthwyr popeth sydd angen arnoch ar gyfer eich cartref a'ch gardd.

Betsi’s Bows

Siop anrhegion i blant ac oedolion: o glipiau gwallt i fagiau, masgiau a menig.

Rhifynnau digidol