Clonc360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Llanbed a’r cylch

Y prisau’n dal i godi ym Mart Llanybydder

Ansawdd y Da Stôr heddiw o’r safon uchaf.

Cynlluniau am archfarchnad arall yn Llanbed

Gwefan fusnes yn datgelu cynlluniau i sefydlu archfarchnad arall yn yr ardal.

Addasu er mwyn goroesi’n lleol

Sut mae bobl leol wedi addasu yn ystod cyfnod y clo mawr?

Bu farw Gweinidog Brondeifi yn 59 oed

Pawb mewn sioc o glywed am farwolaeth y Parchedig Alun Wyn Dafis.

Os ‘neud job, ‘neud e’n iawn – Cyfrinachau Delyth Tangraig

Person anturus, uchelgeisiol a thawel o Silian sy'n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.

Gosod diffibrileiddiwr tu allan i Camfan

Diffibrileiddwr arall yn cael ei osod yn Llambed

10 stori fwyaf poblogaidd y gwefannau bro (Ion-Meh 2020)

Yn ôl yr ystadegau, mae pobol yn cael blas ar straeon gwreiddiol amrywiol yn Arfon a Cheredigion

Iaith Oleulawn gan Dafydd Johnston

Academydd o Lanbed yn cyhoeddi llyfr am eirfa hynod a chyfoethog Dafydd ap Gwilym.

Mae Gan Bawb Ofidiau

Llyfr newydd yn trafod gofidiau plant ynghanol y pandemig

Poblogaidd wythnos hon

Streic y Glowyr – a Llambed

1984 - cyfnod cythryblus yng Nghymru - cwotas llaeth a streic y glöwyr a Thatcher! Dyma hanes o greu cyswllt, ei golli a'i ddarganfod eto.

Gwobr Prif Fridiwr Gwarffynnon

Holstein UK yn gwobrwyo buches o Silian.

Ciosgs yn cael eu gwobrwyo

Prosiect Treftadaeth Gorau - Cyngor Cymuned Llanwenog

Cyfweliad â Dyfed Thomas o Seland Newydd

Mae Dyfed yn gweithio i Iechyd Cyhoeddus y Waikato sy'n llwyddo i daclo COVID-19 yno.

Ifangan Ifan,

Llyfrgell Llambed yn ailagor

Bydd Llyfrgell Llambed yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel o 22 Mehefin ymlaen. 

Sefydlu Cadeirydd ac Is-gadeirydd lleol i Gyngor Sir Gâr

Cynghorydd Ieuan Davies, Aelod dros Ward Llanybydder yw’r cadeirydd sir newydd.

Recordio hanes Tîm Pêl-droed Dynamo Cwmann

Nofel Gary Slaymaker 'Y Sach Winwns' ar gael fel Llyfr Llafar i roi gwên ar wyneb cyn diwedd yr haf.

Marchnad Da Stôr mis Mehefin Llanybydder

Gwelwyd hyder yn y farchnad a chafwyd masnachu rhyfeddol o dda.

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig iawn

Rose Florence, un o breswylwyr Maesyfelin, Drefach, wedi cyrraedd carreg filltir nodedig.

Cofio cymeriad diddorol – D Jacob Davies, Alltyblaca

Detholiad o deyrnged Mary Eunice Williams i D Jacob Davies a gyhoeddwyd ym Mhapur Bro Clonc.