Dylan Lewis

Dylan Lewis

Llanbedr Pont Steffan

360 BroAber360 Clonc360

Bod yn fos ar fy hunan

Rhodri Hatcher o Lanwenog yn rhannu ei gyfrinachau ym Mhapur Bro Clonc.

O ddillad trendi i ddiffodd tanau

Mae Angharad Williams o Siop Lan Llofft wedi llwyddo ar gwrs offer anadlu gyda’r frigâd dân.

Tŷ Cwrdd newydd sbon yn Llanbed

Cyrddau wedi dechrau yn adeilad newydd Eglwys Efengylaidd Llanbed drws nesaf i’r Hedyn Mwstard.

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn cynnal y clinig brechu Covid olaf

Ydych chi wedi derbyn eich ail frechiad eto?

Sioned Howells o New Inn yn ennill Prif Lenor Eisteddfod T

Aelod CFfI Llanllwni yn ennill prif wobr yr Urdd heddiw.

Delyth Evans o Silian yn ail fel prif ddramodydd

Yn Eisteddfod T yr Urdd heddiw, braf oedd gweld Delyth ar y llwyfan.

Gillian Elisa yng nghynhyrchiad Dan y Wenallt yn Llundain

Actores o Lanbed â rhan yng nghampwaith Dylan Thomas.

Grŵp Meddygol Bro Pedr yn agos iawn at ddiwedd y Rhaglen Frechu

Galw hefyd ar bawb yng ngrŵp 6 o gleifion i gysylltu am ail frechiad.

Gwobrwyo Uwch Reolwr Nyrsio am ymdrin yn effeithiol â’r heriau diweddar

Meryl Jenkins o Lanbed yn ennill parch haeddiannol gan ei chydweithwyr yn ystod Covid.

Gwobr Heddlu Dyfed Powys i un o arweinwyr mwyaf canmoladwy’r sefydliad

Leyton Phillips yn derbyn Gwobr am ei allu i arwain ei dîm yn bwyllog mewn sefyllfaoedd heriol.