Mai 2024

Rhifyn 423 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 423 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Alltyblaca, Cwmann, Cellan, Cwmsychbant, Cwrtnewydd, Gorsgoch, Drefach a Llanwenog, Llanfair Clydogau, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Silian, Llangybi a Betws.
– Lluniau cystadleuwyr Eisteddfod Capel y Groes a chanlyniadau.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– ‘Enwau i Gaeau Gynt’ gan Siawn Richards.
– Gwybodaeth am Ganolfan Gymunedol Newydd Cribyn.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘O’r Senedd’ gan Elin Jones AS.
– Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Blas o ddyddiaduron Merfyn Thomas, Lanybydder.
– Cadwyn y Cyfrinachau gan Mari Lewis, Cwmann.
– Lluniau a chyrhaeddiadau aelodau Clwb Rhedeg Sarn Helen.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards – Prydau blasus Mis Mai.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Colofn Eglwysi Lleol.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud