Tachwedd 2021

Rhifyn 398 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Mae rhifyn mis Tachwedd Papur Bro Clonc yn cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cellan, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Llangybi a Betws, Llanwnnen, Llanllwni, Llanfair Clydogau, Gorsgoch, Alltyblaca a Phencarreg.
– Lluniau a chanlyniadau Eisteddfodau CFfI Sir Gâr a Cheredigion.
– “Rhowch i mi’r hen ffordd Gymreig o fyw…” Atgofion pentref Gorsgoch gan Martha Davies.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ Trigolion Llanybydder yn hel atgofion gan Gwyneth Davies.
– ‘Cymeriadau Bro’ – Ken Howells, Llanllwni gan Sined Howells.
– Cadwyn y Cyfrinachau Daniel Davies o Lanfair Clydogau.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Enwau o’r Beibl ar gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Colofn ‘O’r Senedd’ gan Elin Jones AS.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud