Ebrill 2022

Rhifyn 402 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn mawr rhif 402 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cellan, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llangybi, Betws a Silian, Pencarreg, Pentrebach, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llanfair Clydogau a Gorsgoch.
– Lluniau ac adroddiad noson arbennig i ddathlu pen-blwydd Clonc yn 40 gyda Dafydd Pantrod a’i fand a Gary Slaymaker.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ Trigolion Llanybydder yn hel atgofion gan Gwyneth Davies.
– Pedair tudalen o luniau cystadleuwyr Eisteddfodau Rhanbarth yr Urdd.
– Cadwyn y Cyfrinachau Osian Jones o Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Enwau o’r Beibl ar Gapeli Cymru gan Stan Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI gyda lluniau a newyddion Sir Gâr a Cheredigion.
– Dyddiadur Milwr gan Sara Elan Jones.
– Gwybodaeth am Weithdai Garddio newydd yn Llanbed.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Cyrhaeddiadau aelodau Clwb Rhedeg Sarn Helen.
– Datblygiadau diweddar criw gweithgar elusen Cymorth Cristnogol yn lleol.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud