Medi 2022

Rhifyn 406 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn mawr rhif 406 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Blaencwrt, Pencarreg, Alltyblaca, Pentrebach, Cellan, Llanwnnen, Gorsgoch, Llanybydder, Llanllwni, Pumsaint a Llanfair Clydogau.
– Lluniau Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan ac Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022.
– Adroddiadau a lluniau Sioeau Cwmsychpant a Gorsgoch.
– Dyfed Wyn Roberts yn holi Tom Dafis wrth iddo ymddeol o Gymorth Cristnogol.
– Dyddiadur digwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Colofn CFfI,
– Cadwyn y Cyfrinachau Tomos Jones.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Llwyddiannau rhedeg aelodau Clwb Sarn Helen a lluniau.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Canlyniadau Celf a Chrefft Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan.
– Adolygiad gan Gwyneth Davies o nofel Emyr Evans sef Dedfryd Oes.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’ gan ddod i adnabod Maer newydd Llanbed sef y Chg Helen Thomas.
– Adroddiad a lluniau dathliadau 200 mlwyddiant Coleg Llanbed.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud