Chwefror 2023

Rhifyn 410 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 410 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychbant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Alltyblaca, Gorsgoch, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi, Silian, Cellan a Llanfair Clydogau.
– Ivor Williams, Llanbed yn Gymeriad Bro gan Dylan Lewis.
– Ieuan Davies, Llanybydder yn gwerthu’r Pabi Coch ers hanner canrif.
– Lluniau buddugwyr siarad cyhoeddus CFfI Ceredigion a Sir Gâr.
– Sylwadau’r Sinema ar ffilmiau Neuadd Cellan gan Gary Slaymaker.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes hen ysgol Llanybydder gan Gwyneth Davies.
– Hanes a lluniau dathliadau Capel Ebenezer, Llangybi yn 250 mlwydd oed.
– Cadwyn y Cyfrinachau Ifan-John Davies, Llanybydder.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Hanes Cangen Merched y Wawr Llanbed ar ei phen-blwydd yn hanner cant a rhestr enwau yr aelodau cyntaf.
– O Stryd Newydd i Efrog Newydd – Rhidian Evans, Llanbed gynt yn Rheolwr Cynhyrchu Cyngerdd S4C i ddathlu pen-blwydd y sianel yn 40 oed.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Colofn O’r Cynghorau Bro.
– Cofio’r Anwyliaid o Ethiopia gan Twynog Davies.
– O San Steffan gan Ben Lake AS.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud