Gorffennaf 2023

Rhifyn 415 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 415 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Brynteg, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Pentrebach, Silian, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Lluniau lliw buddugwyr Eisteddfod Yr Urdd Llanymddyfri a Sioe Amaethyddol Llanbed.
– ‘O Lanbed i Lundain’ gan Ifan Meredith.
– Manylion ‘Llais Llwyfan Llanbed’.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies sef hanes pentref Llanybydder.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Naiomi Davies, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI gyda lluniau a chanlyniadau Rali Ceredigion.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– Uchafbwyntiau Gwefan Clonc360.
– Erthygl am y Foneddiges o Blasty Glandenys gan Aled Morris Evans.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Lluniau Noson y West End yn y coleg. .
– Busnes Manwerthu’r Flwyddyn sef Creative Cove Llanbed.
– Colofn “O’r Cynghorau Bro”.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud