Hydref 2023

Rhifyn 417 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 417 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Cellan, Cwmann, Cwmsychpant, Drefach a Llanwenog, Llanybydder, Llanllwni, Pentrebach, Pencarreg, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Lluniau ‘Elusennau’n Elwa’ – holl fudiadau lleol cyflwyno sieciau i achosion da.
– Blwyddyn arall fisi i Fois y Gilfach!
– Hanes Siop Llanfair a’r Pentre – 1861 – 1900 gan Aerwen Griffiths.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Ieuan Davies sy’n rhoi ei hanes am Lanybydder y tro hwn.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Mared Jones, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI ac adroddiad ‘O’r Cwm i Beverly Hills’ gan Endaf Griffiths.
– ‘O San Steffan’ gan Ben Lake AS.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– ‘Sylwadau’r Sinema’ gan Gary Slaymaker.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies.
– Tudalen Eglwysi Lleol.
– Hen lun Gwarchodlu Cartref Llanybydder.
– Lluniau ac adroddiad Gŵyl Flodau Eglwys San Pedr, Llanbed gan Rhys Bebb Jones.
– Colofn Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud