Mawrth 2023

Rhifyn 411 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 411 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Llanybydder, Cwmann, Cwmsychbant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Alltyblaca, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws, Silian a Llanfair Clydogau.
– Emyr Jones, Cwmann yn Gymeriad Bro gan Dylan Lewis.
– Lluniau enillwyr gwobrau yng nghystadlaethau Hanner Awr o Adloniant y CFfI.
– O Geredigion i Wcrain – Ymdrechion Merched y Wawr.
– Sylwadau’r Sinema ar ffilmiau Neuadd Cellan gan Gary Slaymaker.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ sef hanes hen ysgol Llanybydder 1040/50au a 1960/70au gan Gwyneth Davies.
– Brwydr rhwng dau frawd ar y llwyfan rygbi uchaf gan Aled Evans.
– Cadwyn y Cyfrinachau Nia Haf Thomas, Llanybydder.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Hanes Elen Morgan a Marged Jones sydd wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth Futurechef.
– Arwyddeiriau gan Richard Vale.
– Colofn CFfI.
– Anthony Davies, Llanybydder yn Master Butcher.
– Y Ffliw Sbaenaidd gan Charles Roberts.
– Lluniau Gŵyl Gwrw Llanbed.
– O’r Senedd gan Elin Jones AS.
– Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud