Medi 2023

Rhifyn 416 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 416 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Blaencwrt, Gorsgoch, Alltyblaca, Cellan, Cwmann, Cwmsychpant, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Pentrebach, Silian, Llangybi a Betws a Llanfair Clydogau.
– Lluniau lliw buddugwyr Eisteddfod Rhys Thomas James, Panyfedwen Llanbed ac adroddiad gan Rhys Bebb Jones.
– ‘Newyddiadurwr y Dyfodol’ gan Ifan Meredith.
– Lluniau lliw Eisteddfod Ysgol Bro Pedr.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ hanes Ray Jones o Lanybydder gan Gwyneth Davies.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Nathan Plant, Llanbed.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI gyda chanlyniadau cystadlaethau’r Sioe Fawr.
– Y Senedd gan Elin Jones AS.
– Uchafbwyntiau Gwefan Clonc360.
– Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Enillwyr Gwobr Goffa Hag Harris.
– Lluniau lliw buddugwyr lleol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan.
– Lluniau lliw Sioe Cwmsychpant a Sioe Gorsgoch.
– Colofn Difyrion Digidol gan Deian ap Rhisiart.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud