Tachwedd 2023

Rhifyn 418 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 418 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Cellan, Cwmann, Cwrtnewydd, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Pumsaint, Llangybi a Betws, Silian a Llanfair Clydogau.
– Adroddiad Sioe a Thaith Geir yn Llanbed gan Anthea Jones.
– Annie Cwrt Mawr, drama Mewn Cymeriad ar daith gydg Elliw Gwarffynnon yn actio.
– Hanes Siop Llanfair a’r Pentre – 1900 – 1930 gan Aerwen Griffiths.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Eirian Lewis (Dolgwm Stores gynt) a’i chwaer Sharon yn rhannu eu hatgofion am Lanybydder.
– Canlyniadau a lluniau rhedwyr Clwb Sarn Helen.
– Cadwyn y Cyfrinachau Bryn Thomas, Cwmann.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI gyda chanlyniadau Gwaith Maes Ceredigion a lluniau a chanlyniadau Eisteddfod Sir Gâr.
– Hanes Taith Inter-reilo gyda CFfI Cymru.
– Siop ar ei newydd wedd – Cadi a Grace wedi agor ar y Stryd Fawr.
– ‘Sylwadau’r Sinema’ gan Gary Slaymaker.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Colofn Eglwysi Lleol.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Lluniau ac adroddiad Gŵyl Flodau Eglwys Sant Tomos, Llanbed gan Rhys Bebb Jones.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud