Ebrill 2024

Rhifyn 422 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 422 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Cwmann, Cellan, Cwmsychbant, Cwrtnewydd, Gorsgoch, Drefach a Llanwenog, Llanfair Clydogau, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws.
– Lluniau dathliadau Côr Cwmann yn 60 oed a CFfI Bro’r Dderi yn 20 oed.
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Lluniau lliw buddugwyr lleol Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd Ceredigion.
– ‘Enwau i Gaeau Gynt’ gan Siawn Richards.
– Is-Gadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion – Rhys Bebb Jones yn cyfweld â’r Cynghorydd Ann Bowen Morgan.
– Dai Dolau yn ‘Hel Atgofion’ am y band Showaddywaddy yn perfformio yn Llanbed.
– Lluniau Sioe Ysgol Ddawns Sally Saunders.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Mwy o hanesion Danny Davies, Garej Gwalia, Lanybydder.
– Cadwyn y Cyfrinachau gan Owen Llyr Davies, Cei Newydd.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards – Beth am drio Twrci?
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth, sef teyrnged hyfryd i’r diweddar Goronwy Evans.
– Colofn CFfI.
– ‘O San Steffan’ gan Ben Lake AS.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Gwyneth Davies ac adroddiad Wythnos Byw’n Gymraeg yn Llanbed.
– Diweddariad am ‘Caru Llanbed’ gan Rhys Bebb Jones.
– Colofn Eglwysi Lleol.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud