Chwefror 2024

Rhifyn 420 Papur Bro Clonc

Papur Bro Clonc
gan Papur Bro Clonc

Dyma rhifyn rhif 420 Papur Bro Clonc sy’n cynnwys:
– Newyddion tref Llanbed a phentrefi Alltyblaca, Cwmann, Cwmsychbant, Gorsgoch, Drefach a Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanllwni, Llangybi a Betws, Pentrebach a Llanfair Clydogau.
– Lluniau Côr Bytholwyrdd a Bois y Gilfach yn perfformio ‘Atgof o’r Sêr’ a chyngerdd Côr Pamlai..
– Colofn ‘O’r Cynghorau Bro’.
– Hanes Siop Llanfair a’r Pentre – Rhan 4 gan Aerwen Griffiths.
– Dyddiadur o ddigwyddiadau lleol.
– ‘On’d oedden nhw’n ddyddiau da?’ gan Gwyneth Davies – Mwy o hanesion Danny Davies, Garej Gwalia, Lanybydder.
– Cadwyn y Cyfrinachau gan Owen Heath, Llanbed.
– Yn y Gegin gyda Gareth Richards.
– Colofn Mis y Papur Newydd gan Dylan Iorwerth.
– Colofn CFfI – lluniau buddugwyr siarad cyhoeddus.
– ‘O San Steffan’ gan Ben Lake AS.
– Colofn Siaradwyr Newydd gan Ann Bowen Morgan.
– Colofn Eglwysi Lleol.
– Uchafbwyntiau gwefan Clonc360.
– Cornel i blant dan 8 oed.
– Cystadleuaeth Swdocw.

Tanysgrifiwch i ddarllen rhagor

Cefnogwch eich papur bro lleol drwy brynu tanysgrifiad digidol i ddarllen y rhifyn hwn. Neu mewngofnodwch i’ch cyfrif os ydych chi eisoes yn danysgrifiwr.

Dweud eich dweud