Diwedd cyfnod yng Nghapel Maesyffynnon Llangybi

Gwasanaeth Datgorffori yn yr awyr agored

Rhys Bebb Jones
gan Rhys Bebb Jones

Cynhaliwyd y Gwasanaeth Datgorffori prynhawn Sul 1 Awst tan ofal Mr Martin Lewis, Llywydd Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro. Fe’i cynhaliwyd ar brynhawn braf yn yr awyr agored o flaen y capel gan gadw’r gynulleidfa’n ddiogel. Roedd 35 yn bresennol, yn aelodau, cyn aelodau, cyfeillion a chynrychiolwyr o gapeli’r ardal ac o’r Henaduriaeth.

Trefnwyd y Rhaglen gyda chymorth y Llywydd a’r Parchedig Carwyn Arthur, Ysgrifennydd yr Henaduriaeth. Cyflwynwyd yr emynau, darlleniad a’r weddi gan y Llywydd gyda’r Parchedig Roger Ellis Humphreys yn arwain y canu.

Cyflwynwyd Hanes yr Achos gan y Parchedig Stephen Morgan. Cawsom ganddo ddarlun cyfoethog o gefndir a hanes y capel yn seiliedig ar waith ymchwil trylwyr. Gorffennodd ei gyflwyniad gyda cherdd gyfansoddodd yn arbennig ar gyfer y Gwasanaeth:

Yma bu bendith y Ffynnon

Yn ffrydiau iachusol di drai,

A’r werin fu’n ddrachtio yn gyson

O’r tarddiad sy’n rinweddol lanhau.

 

Caed gafael ar Efengyl yr Iesu

Drwy bregeth a gweddi a mawl;

Er estyn rhinweddau gwir gariad

I’r di-freintiau gael haeddiant, – eu hawl.

 

Daliwn ati i dynnu o’r Ffynnon

Er mwyn byw yn union a thriw,

Gan estyn hanfodion gwir fywyd

A berffeithiwyd yn Iesu gan Dduw.

Diolch yn fawr i aelodau Capel Maesyffynnon yn arbennig Mrs Sally Davies, Trysorydd, Mrs Mair Spate, Ysgrifennydd a Mr Eifion Davies am eu croeso hyfryd a’u trefniadau gofalus. Cafwyd cyfle i ymweld â’r adeiladau am y tro olaf ar derfyn y Gwasanaeth.

Diolch i Mrs Sally Davies a Mr Martin Lewis am eu cyfweliadau yn y capel a’u parodrwydd i sgwrsio gyda Clonc360.