MYW Llambed yn dathlu 50

Rhestr o 90 enw aelodau gwreiddiol Merched y Wawr Llanbed.

Elin Williams
gan Elin Williams
E84D3924-CF28-4F6E-975B-1

Cinio Gŵyl Ddewi’r gangen yn y Llew Du yng nghwmni Marie James, Llangeitho. 1978

E84D3924-CF28-4F6E-975B-1

Cinio Gŵyl Ddewi’r gangen yn y Llew Du yng nghwmni Marie James, Llangeitho. 1978

Pen-blwydd hapus i gangen Llanbedr Pont Steffan o Ferched y Wawr yn 50 oed! Roedd y mudiad, yn genedlaethol, wedi ei sefydlu ers 1966 ond, diolch i frwdfrydedd llawer o fenywod yn y dref, yn 1972, aethpwyd ati i sefydlu cangen arbennig yn ‘Llanbedr Pont Steffan a’r cylch’. Beti Evans, Y Mans a’r diweddar Beryl Jones, Frondewi oedd y ddwy oedd yn gyrru pethau yn eu blaen yn bennaf.

Rhaglen cangen Llambed o Ferched y Wawr 1973-74
Rhaglen cangen Llambed o Ferched y Wawr 1973-74, sef eu hail flwyddyn mewn bodolaeth. Wnaethon nhw ddim argraffu rhaglen yn y flwyddyn gyntaf. (Diolch i Dilwen Roderick am y copi)

Mae darnau o bapur, rhaglenni, cofnodion a ffotograffau a fu’n hel llwch mewn ambell gwdyn papur mewn drâr wedi bod yn hynod werthfawr wrth i ni edrych nol ar y blynyddoedd cynnar. Er, mae’n debyg, bod sawl peth diddorol wedi cael ffling i’r bin heb i’r perchnogion weld gwerth arbennig ynddynt ar y pryd. Mae atgofion unigolion werth y byd wrth gofnodi hanes, ond mae hyd yn oed y rheini yn amrywio weithiau.

Yn wreiddiol, roedd sawl un ohonom yn meddwl mai rhestr o’r aelodau cyntaf oedd yr enwau niferus a gyhoeddwyd yn rhifyn Chwefror o Clonc eleni. 90 o enwau (gweler isod). Ond, na. Rydyn ni bellach yn credu mai enwau’r gwragedd a ddangosodd ddiddordeb, ymlaen llaw, mewn ymuno yn y gangen ‘newydd’ oedd rhain. Mae’n debyg bod Beti a Beryl wedi trefnu stondin mewn pabell fach ar gae’r ysgol uwchradd adeg Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen, Llambed ym mis Awst 1972. Roedd cyfle wedyn i fenywod roi eu henwau yno er mwyn iddynt allu mesur faint o awydd a diddordeb oedd yn y cylch i gangen newydd. Wrth i ni gysylltu’n ddiweddar gyda rhai oedd ar y rhestr, daeth yn amlwg bod ambell un o’r menywod wedi bod yn nodi enwau aelodau o’u teuluoedd ar eu rhan – chwiorydd, merched, mamau – ond ddaethon nhw ddim i gyd yn aelodau. Ar y llaw arall, rydyn ni’n gwybod am rai nad oedd y rhestr ond a oedd wedi ymaelodi yn y flwyddyn gyntaf. Pobol fel Morfudd Slaymaker, er enghraifft. Ond mae’n werth cyhoeddi’r rhestr o’r 90 yma ar Clonc360 gan ei bod yn gofnod o gyfnod diddorol ym mywyd Cymraeg y dref.

Rydyn ni’n dathlu bod tair o’r gwragedd ar y rhestr hon wedi bod yn aelodau yn ddi-dor am hanner can mlynedd, sef Dilwen Roderick, Avril Williams ac Eryl Jones. Ac mae nifer o’r rhai ar y rhestr dal yn aelodau heddiw ond eu bod wedi cymryd ‘seibiant’ rywbryd oherwydd bod eu bywydau yn brysur gyda gwaith a magu teulu.

Y GWRAGEDD AR Y RHESTR:

 1. Mrs Beti Evans, Y Mans, Stryd Newydd (llywydd)
 2. Mrs Laura John, Cartref, Heol y Bryn (is-lywydd, gwraig Parch. Stan John, Soar)
 3. Mrs Beryl Jones, Frondewi, Heol y Bryn (ysgrifennydd)
 4. Mrs Elizabeth Warmington, Heol y Bryn (trysorydd)
 5. Mrs Dilwen Roderick, Awelon, Heol y Bont
 6. Mrs Ann Thorne, Llanllwni
 7. Miss Eirlys Jones Lewis, Rhydygof
 8. Mrs Gwenda Richards, Siop Haydn Richards, Heol y Bont
 9. Mrs Avril Williams, Y Fedw, Cwm-ann
 10. Mrs Lettie Jones, Blaenau, Cellan
 11. Miss Elizabeth Jones, Blaenau, Cellan
 12. Mrs Trudi Williams, Nantoer, Cellan
 13. Mrs Phyllis Jones, Cilgell, Cwm-ann
 14. Mrs Eirian Thomas, Heol Maesycoed
 15. Miss Lil Jones, Ffynnonbedr
 16. Mrs Myfanwy Jones (efaill Lil, uchod) Ffynnonbedr
 17. Mrs Joan Evans, Drefach House
 18. Mrs Nansi Evans (efaill Joan, uchod), Cwmins
 19. Mrs Ray Morgan, Stryd Newydd
 20. Mrs Palma Stoneham, Heol y Bryn
 21. Mrs Nansi Evans, Caffi Mile End
 22. Mrs Gwyneth Evans, Tangraig, Silian
 23. Mrs Mary Oliver, Welwyn, Stryd Newydd
 24. Mrs Janet Lewis (Mrs ET Lewis)
 25. Mrs Sali James, Siop Cwm-ann
 26. Mrs Hilda Jones, Keronga, Stryd Fawr
 27. Miss Janet Jones (merch yr uchod), Keronga
 28. Mrs Betty Richards, 20 Bryn yr Eglwys
 29. Mrs C Williams, Dolaugwyrddion
 30. Mrs Gwyneth Williams (merch yr uchod), Dolaugwyrddion
 31. Mrs Mary Jones, Landre
 32. Mrs Lewis, Dolwerdd
 33. Mrs Megan Hughes, Gorlan, Stryd Newydd
 34. Mrs Enfys Jones, Siop Enfys, Heol y Bont
 35. Mrs Eryl Jones, Gerlan, Greenfield Terrace
 36. Mrs Pat Davies, 3 Barley Mow
 37. Mrs Sally Evans, 3 Bryn yr Eglwys
 38. Mrs Ann Lewis, Bronwydd, Stryd y Bont
 39. Mrs B.J. Jones, Brynteg, Cwm-ann
 40. Mrs Iris Evans, Dol-coed, Drovers Road
 41. Mrs Yvonne Davies (Cadman gynt) Dolaugleision
 42. Miss Inez Rees, Heol y Bont
 43. Mrs Hannah Lloyd, Awelfan, Heol y Bryn
 44. Mrs Menna Evans, Brynderw, Cwm-ann
 45. Miss Eluned Abel, Maes bach
 46. Miss Dilys Jones, Caeteithiwr
 47. Mrs Annie Howells, Fishers Arms, Llanwnnen
 48. Mrs Rees, Y Banc,
 49. Mrs James, 11 Teifi Terrace
 50. Mrs Gwen Jones, 8 Teifi Terrace
 51. Mrs Jones Lewis, Rhydygof
 52. Miss Davies, Tegfan
 53. Mrs Evans, Delville
 54. Mrs Jacob Davies, Alltyblaca
 55. Mrs Vera James, Y Fron, Heol y Bont
 56. Mrs Eiryth Davies, Ardeifi, Stryd Newydd
 57. Miss Eluned Evans, Llanllwni
 58. Mrs P Jones, Swyddfa’r Post
 59. Mrs Glenys Rees, Hazeldene
 60. Miss Jessie Price
 61. Mrs June Williams, Brongest
 62. Miss Sally Davies. Aelod Er Cof. (Sally Welsh)
 63. Mrs M. E. Williams, Tegfryn, Alltyblaca
 64. Mrs Nancy Hughes, Aelfryn, Stryd y Bont
 65. Mrs Margaret Owen, y fflat uwchben Quan
 66. Miss Ellen Jenkins, Cribyn
 67. Mrs Davina Evans (byw yng Nghribyn nawr)
 68. Mrs Lena (Olifer) Williams, Cwm-ann
 69. Mrs L Morgan, Lisbon
 70. Mrs Bessie Roberts, Green Park, Stryd Newydd
 71. Mrs H Davies, Sandpit Cottages
 72. Mrs Hamer, Wernllwyn, Station Terrace
 73. Mrs Sadie Davies, Glas y Dorlan
 74. Miss Cissie James, Heol y Bont
 75. Mrs Menna Evans, 38 Heol y Bont
 76. Mrs Davies, 38 Heol y Bont (mam yr uchod)
 77. Miss Henllys Jones, Rosedale, Heol y Bont
 78. Mrs Davies, Brynmeddyg (bysus)
 79. Mrs Angus, Stryd Fawr (siop wlân)
 80. Mrs Maggie Hughes, 1 Greenfield Terrace
 81. Mrs Gwenna Evans, 5 Greenfield Terrace
 82. Mrs Catherine Morgan, Garej Pontafaen
 83. Mrs Jones, Rhoslwyn, Station Terrace
 84. Mrs Davies, Bon Marche
 85. Mrs E A Williams, Heulwen, Cellan
 86. Mrs Eirlys Jenkins, 3 Peterwell Terrace
 87. Mrs Margaret Roberts, Brodawel, Cwm-ann
 88. Mrs Eluned Lewis, Tanlan, Cwm-ann
 89. Mrs Ray Williams, Bayliau, Cellan
 90. Mrs Mair John, Angorfa, Heol Llanwnen