Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Atgofion Dyn Llaeth Delmi Harries

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Delmi a'i wraig Mareth
Delmi a’i wraig Mareth

Gydag atgyfodiad poblogwydd llaeth mewn poteli y dyddiau hyn, un o ddynion llaeth ardal Llanbed yw ‘Cymeriad Bro’ y mis hwn ym Mhapur Bro Clonc.

Disgrifia Gwyneth Davies ef fel “Gŵr y filltir sgwâr” gyda chysylltiadau â phentrefi Alltyblaca, Pencarreg a Llanybydder ac mae’n byw yn Llanbed nawr ers blynyddoedd mawr.

Dechreuodd feithrin pen busnes wrth ddal cwningod, a mynd â nhw i’w gwerthu yn Llanbed ar fws ysgol.  Ond treulio ei oes yn ymwneud â chynnyrch llaeth a wnaeth Delmi.

Bu’n gweithio yn Llaethdy’r Dolau Llanybydder cyn prynu fan a gwerthu llaeth o gartref i gartref yn yr ardal.  Gwasanaeth a aeth yn angof tan yn ddiweddar iawn.

Ond dywed Gwyneth fod Delmi yn fwy na dyn llaeth yn unig.  “Roedd e hefyd yn ffrind tyner a oedd yn barod iawn ei gymwynas. Byddai’r wên siriol bob amser yn codi calon a’r ‘helo’ groesawgar ar fore rhewllyd yn werth y byd.”

Mynnwch gopi o rifyn Chwefror Papur Bro Clonc i ddarllen mwy am y dyn difyr hwn a fu’n gweithio i’r frigâd dân, yn ddyn lolipop Ysgol Ffynnonbedr a chynorthwyo ei fab gyda’i fusnes yn ogystal, ac er mwyn darganfod sut y trawsnewidwyd bywydau Delmi a’i wraig Mareth fel Cristnogion wedi ymweliad rhywun arbennig â Llanbed.