Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Un o fabis cyntaf yr NHS yng Nghaerfyrddin

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
Un o fabis cyntaf yr NHS yng Nghaerfyrddin
Un o fabis cyntaf yr NHS yng Nghaerfyrddin

Ar y 5ed o Orffennaf eleni bydd y gwasanaeth iechyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed ers ei sefydlu nôl yn 1948.

Mae un o fabis cyntaf y gwasanaeth iechyd yng Nghaerfyrddin yn byw yn Llanbed, a’i fam dal i fyw yng Nghwmann.

Fedrwch chi ddyfalu pwy yw e?

Sefydlwr y Gwasanaeth Iechyd a’i brif bensaer oedd y Cymro Aneurin Bevan, Gweinidog Iechyd. Cyn hynny, darperid gofal iechyd mewn modd tameidiog ac anghyson. Yr oedd yn rhaid i lawer o bobl dalu’n uniongyrchol am wasanaethau gofal sylfaenol a gofal ysbyty, tra oedd eraill yn methu â derbyn y gwasanaethau a oedd eu hangen arnynt.

Y nod oedd i’r Gwasanaeth Iechyd gael ei gyllido trwy drethi cyffredinol, a byddai’n cael ei weithredu ar sail egwyddorion Di-dâl wrth y man darparu; Cynhwysfawr; Teg a Chydraddol.

Ysbyty Priordy Caerfyrddin. www.pinterest.co.uk
Ysbyty Priordy Caerfyrddin. www.pinterest.co.uk

Siaradodd y fam o Gwmann â Clonc360 gan ddweud ei bod wedi cael mynd mewn ambiwlans i Ysbyty Priordy Caerfyrddin ar nos Sul y 4ydd o Orffennaf wedi bod yn dost am ddeuddydd yn y tŷ.

Ond wedi i’r ambiwlans gyrraedd yr ysbyty, ni aethpwyd â hi mewn i weld y meddygon yn syth tan ar ôl hanner nos er mwyn manteisio ar wasanaeth yr NHS newydd ar y 5ed o Orffennaf.

“Ond dim babi cyntaf i gael ei eni yng Nghaerfyrddin oedd e,” medde hi “rasodd rhywun cyn fi o Lanybydder.  Cath hi ordinary birth.  Ces i cisarean.”

Felly mae’r babi cyntaf i gael ei eni drwy lawdriniaeth Cesaraidd ar yr NHS yng Nghaerfyrddin ynghyd a’i fam dal i fyw yn lleol 70 blynedd yn ddiweddarach.  Stori o lwyddiant dyddiau cynnar y Gwasanaeth Iechyd felly!

Ydych chi’n eu hadnabod nhw?  Gadewch eich atebion yn y blwch sylwadau isod.

1 sylw

Gwynfor Lewis wrth gwrs!!!!

Mae’r sylwadau wedi cau.