Dysgu Cymraeg ers prin pedair blynedd ac yn Fardd Coronog Eisteddfod Llanbed neithiwr

Jo Heyde o Lundain a enillodd Coron Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen

Dylan Lewis
gan Dylan Lewis
F0EBEEEC-705D-4E35-A0D1

Llun: @ysgol_y_dderi

Bardd y Goron yn Eisteddfod Llanbed neithiwr oedd Jo Heyde o Lundain yn wreiddiol a ddechreuodd ddysgu Cymraeg tua diwedd 2018.

Dyma fardd rhyfeddol.  Nid oedd wedi darllen barddoniaeth o’r blaen yn Saesneg heb sôn am y Gymraeg ond ar ddiwedd 2020 yn ystod y cyfnod clo, darganfyddodd y podlediad Clera ac ymunodd ag Ysgol Farddol Caerfyrddin mewn sesiynau rhithiol.

Erbyn hyn mae’n llunio cerddi’n y Gymraeg a llongyfarchwn hi’n gynnes am ennill cystadleuaeth y Goron neithiwr o blith 12 o feirdd.

Arweiniwyd seremoni urddasol ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant gan ysgrifennydd yr eisteddfod sef Dorian Jones a disgyblion Ysgol y Dderi Llangybi a gyflwynodd y Ddawns Flodau.

Mae Siw Jones, Tangraig gynt yn gyd aelod i Jo yn Ysgol Farddol Caerfyrddin, a dywedodd:

‘O’r cyfarfyddiad cyntaf fe’n sgubwyd ni’n syth gan afael Jo ar yr iaith, ond peth arall wedyn yw cyrraedd y man lle mae hi’n creu mor ddeheug, mor ddychmygus mor feistrolgar yn y Gymraeg ac mae ganddi afael da iawn erbyn hyn ar y canu caeth a’r cynganeddion.”

Mewn neges trydar neithiwr, ymatebodd Jo drwy ddweud:

“Diolch unwaith eto i bawb am y llongyfarchiadau ac edrych ymlaen at weddill yr Eisteddfod dros y penwythnos.. Talwrn nos Lun!”

Y beirniad oedd y prifardd Ceri Wyn Jones a gafodd argraff fawr o ddarllen y casgliad o gerddi am y tro cyntaf.  Testun y gystadleuaeth oedd “Difyrion”.

Roedd y Goron yn rhoddedig gan Gyngor Sir Ceredigion o waith Rhiannon Tregaron, a rhoddwyd £200 yn wobr gan aelodau Cyfrinfra Ffynnonbedr.

Gellir gwylio cyfweliad â Jo Heyde ar Flog Byw Clonc360 yn ogystal a gweld diweddariadau o’r eisteddfod gan gynnwys lluniau a chanlyniadau.