Ymlaen â’r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod

Gwenllian Carr
gan Gwenllian Carr

Llythrennau mawr coch yn sillafu enw yr Eisteddfod

Elin Jones yn cyflwyno testunnau Ceredigion i’r Archdderwydd.
Elin Jones yn cyflwyno testunnau Ceredigion i’r Archdderwydd.

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei tharged o £330,000 – ac mae’r swyddogion yn benderfynol o barhau i drefnu gweithgareddau lleol tan y diwedd!

Gan gyhoeddi’r newyddion yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwaith yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf, dywedodd y Cadeirydd, Elin Jones AC, “Mae’n bleser cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y targed swyddogol ar gyfer y Gronfa Leol. Diolch o galon i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith hyd yn hyn. Mae’n wych o beth gweld cymaint o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws y sir gyfan yn dod â phobl o bob cefndir ac oedran ynghyd.

“Ry’n ni’n gwybod bod llawer iawn o weithgareddau eisoes yn y calendr ac amryw ar y gweill ar draws y dalgylch dros y misoedd nesaf, felly ry’n ni wedi penderfynu parhau â’r gwaith. Mae’r gweithgareddau’n ffordd arbennig o godi ymwybyddiaeth a chreu cyffro am yr ŵyl. Ac ry’n ni’n awyddus i ddefnyddio’r misoedd nesaf i ehangu apêl yr Eisteddfod ar draws yr ardal, a denu ymwelwyr newydd atom i Dregaron ym mis Awst.

“Fyddwn ni ddim yn rhoi targed ariannol newydd i unrhyw ardal. Yn hytrach, fe fyddwn ni’n eu hannog i barhau gyda’r gwaith da am ychydig fisoedd yn fwy, ac fe fyddwn ni’n gwneud defnydd arbennig o unrhyw arian ychwanegol a ddaw i’r coffrau.

“Ry’n ni’n awyddus i edrych ar sut ry’n ni’n hyrwyddo’r iaith i gynulleidfa newydd drwy ddatblygu Pentref Dysgu Cymraeg newydd sbon, ac fe fyddwn ni hefyd yn gwella’r cyfleusterau eistedd, cysgodi ac ymlacio ar draws y Maes. Ry’n ni hefyd yn gobeithio gweithio gyda phartneriaid allweddol i greu ardal newydd sy’n hyrwyddo cefn gwlad, y Pentref Gwledig.

“Ry’n ni am ysbrydoli ymwelwyr. Ry’n ni eisiau i Eisteddfod Ceredigion fod yn wythnos wirioneddol wych a fydd yn creu atgofion oes. Ry’n ni am i’n gŵyl ni fod yn un o’r goreuon, ac ry’n ni am barhau i drefnu a chynnal gweithgareddau ac annog pobl i ymuno â ni tan y diwedd.

“Mae’r cydweithio dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anhygoel, ac mae gennym ni wyth mis arall i fynd nes ein bod ni’n agor y giatiau yn Nhregaron. Felly, ymlaen â ni i godi ymwybyddiaeth a denu pobl atom. Dyma ein cyfle ni i adael ein hôl ar ein gŵyl genedlaethol ac i sicrhau bod pawb yn cael croeso cynnes yma yng Ngheredigion ym mis Awst.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.