Siwan Richards

Siwan Richards

360 Clonc360

Camau gofalus cyntaf allan o’r cyfnod clo

Llacio cyfyngiadau’n ofalus gyda niferoedd y Coronafeirws yn gostwng yn lleol.

Pryder ynghylch cyfradd y cynnydd mewn achosion COVID-19 yng Ngheredigion

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 150 o achosion newydd wedi bod dros y 7 diwrnod diwethaf sy'n mynd â'r sir i 206.3 fesul 100,000 o'r boblogaeth (ar 1pm, 10 Rhagfyr 2020).

Lleoliadau amrywiol ar gael i adael anrhegion i breswylwyr cartrefi gofal 

Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i alluogi teuluoedd, ffrindiau ac ewyllyswyr da adael anrhegion ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal Ceredigion mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir.

Profion ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 ar gael i’w harchebu yn Llanbedr Pont Steffan.

Bydd cyfleuster profi gyrru drwodd dros dro yng Nghlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, yn darparu profion rhwng 9.30am a 3.30pm o heddiw (10 Rhagfyr 2020) i bobl leol sydd â symptomau.

Pobl yn ardal Llanbedr Pont Steffan a Dyffryn Aeron yn cael eu hannog i ddilyn canllawiau coronafeirws

Y gyfradd bresennol yng Ngheredigion yw 159.6 fesul 100,000 o'r boblogaeth (o 1pm, 5 Rhagfyr 2020), sy'n dangos bod y gyfradd yn cynyddu bob dydd.

Cyflwyno talu am barcio heb arian parod

Mae talu am barcio heb arian parod yn cael ei gyflwyno ym meysydd parcio Llanbedr Pont Steffan i leihau’r risg o drosglwyddo COVID-19 sy'n gysylltiedig â thrin a thrafod arian parod.

Croeso i ymwelwyr eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Bydd teuluoedd a ffrindiau yn gallu ymweld â’u hanwyliaid unwaith eto yng Nghartref Gofal Preswyl Hafan Deg, Llambed.

Llyfrgell Llambed yn ailagor

Bydd Llyfrgell Llambed yn ailagor yn rhannol mewn modd diogel o 22 Mehefin ymlaen. 

Cyfarchion ar ben-blwydd arbennig iawn

Rose Florence, un o breswylwyr Maesyfelin, Drefach, wedi cyrraedd carreg filltir nodedig.

Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion i ailagor at ddefnydd hanfodol yn unig

Bydd Safle Gwastraff Cartref Llanbed yn ail-agor ar 11 Mehefin ar gyfer gwastraff hanfodol.